A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 03 Февруари 2021  570

П О К А Н А 

На основание на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.6 от Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев кани жителите на Община Златоград, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица да вземат участие в публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Златоград за 2021 г. и Инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2021 г. На публичното обсъждане ще бъдат представени Проект на стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Златоград за периода 2021-2023 г. и Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Златоград през 2021 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.02.2021 г. (четвъртък), от 15.00 часа, в малката зала, на втория етаж при ОНЧ „Просвета” гр.Златоград.

Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. Допускането на граждани ще бъде при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на два етапа, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения.

Всички, които искат да направят предложения и нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане, могат да отправят своите коментари и въпроси писмено в деловодството на Община Златоград и на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Годишни цели и приоритети на Бюджет 2021 г.
На кратко бюджет 2021 г.
Проект на бюджет на Община Златоград за 2021 г.
Инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2021 г.
Разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 г.
Проект на стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Златоград за периода 2021 – 2023 г
Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в Община Златоград през 2021 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития