A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАчетвъртък, 05 Декември 2019  413

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Отворена за кандидатстване с проектни предложения е трета покана по ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. Община Златоград е допустим кандидат по процедурата, която подкрепя мерки за енергийна ефективност, мерки за достъпна среда и др. в допустими за финансиране публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и в многофамилни жилищни сгради.
Обявената процедура дава предимство на многофамилни жилищни сгради, предвид че към настоящия момент ОПРР 2014-2020 е единствената програма, която подкрепя с безвъзмездни средства, дейности за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предвид това отпада досегашното ограничение за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта, което разширява обхвата на допустимите за финансиране сгради с всички, които отговарят на изискванията за многофамилна жилищни сгради, включително с над 35 самостоятелни обекти. За град Златоград такива са две многофамилни жилищни сгради – блок 201 и бивше общежитие „Минстрой”.
Проектите, които се финансират по процедурата водят до подобряване на енергийните и експлоатационните характеристики на обществените и жилищните сгради, което позволява устойчивото им управление и поддръжка, също допринасят за намаляване на крайното потребление на енергия и нивото на вредните емисии.
Във връзка с обявената покана за кандидатстване, Община Златоград уведомява всички заинтересовани, че процедурата по включване на многофамилна жилищна сграда в проектно предложение е свързана с условието за нея да са изготвени актуални обследвания – енергийно и техническо, както и технически/работен проект.
С цел предоставяне на повече информация за условията и сроковете за кандидатстване, на 09.12.2019 г. (понеделник), в 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация, етаж 2, ще се проведе информационна среща, на която каним всички заинтересовани да присъстват.
Заповядайте!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития