A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпонеделник, 01 Юли 2019  853

ПОКАНА

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
 БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2018 Г.

На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.43, ал.4 от Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград и Председателят на Общински съвет Златоград организират публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2018 г. от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10 юли 2019 г. (сряда), от 17.00 часа, в заседателната зала, на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.

Отправяме покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.


Материалите по публичното обсъждане представяме в следните документи:

  1. Доклад, относно годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г., отчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г. и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. на Община Златоград;
  2. Отчет на приходната част на бюджета – Приложение № 1, Отчет на разходната част - Приложение № 2 и Рекапитулация по параграфи - Приложение № 3;
  3. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на Община Златогград към 31.12.2018 г.– Приложение № 4;
  4. Информация за общинския дълг – Приложение № 14.

  5. ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития