A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпонеделник, 08 Януари 2018  1607

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Общинска администрация Златоград напомня, че през м.март 2018 година се очаква да стартира процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма „Региони в растеж”, насочена към повишаване на енергийната ефективност на общински сгради и многофамилни жилищни сгради.
Община Златоград, като бенефициент по схемата, би могла да кандидатства с проектни предложения за внедряване на мeрки за енергийна ефективност в жилищни сгради, както следва:
− еднофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. Еднофамилни жилищни сгради могат да бъдат обект на интервенция, само ако собствениците са социално слаби и получават социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон.;
− многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. /включително къщи с минимум 2 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от един собственик/;
− многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

За целите на кандидатстването е необходимо да се регистрират сдружения на собствениците на многофамилните жилищни сгради и да се подаде, в Общинска администрация Златоград, заявление за интерес, ведно с два вида обследвания за сградата – енергийно и техническо.
Списък на фирмите, които са лицензирани да извършват енергийни одити, може да откриете на официалната интернет страница на Агенцията за устойчиво енергийно развитие: http://www.bgeef.com/displaybg.aspx?page=procedure. Изготвеното обследване трябва да докаже най-малко клас „С” на енергийна ефективност на сградата.
Съгласно настоящите насоки за кандидатстване по схемата, за да са допустими ремонтни дейности на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), енергийното обследване трябва да докаже постигане на повече от 60% енергийни спестявания на първична енергия.
Допустими за финансиране са и съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

Във връзка с горното, Кметът на Община Златоград – господин Мирослав Янчев, организира, на 12.01.2018г., от 17,00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Златоград, разяснителна среща с всички заинтересовани лица.
Очакваме Ви!

За повече информация:
0899 02 03 31 – Асен Черешаров;
0884 600 175 – Антоанета Кънева.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития