A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 16 Ноември 2016  747

ПОКАНА

ПОКАНА


На 21.11.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Златоград ще се състои заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати от реализацията на проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, одобрен за безвъзмездно финансиране по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Проектът се изпълни по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Община Златоград и Министерство на енергетиката, а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на на 756 255,99 лева или 386 667,55 евро. Крайният срок за изпълнение на договора е 18.12.2016 г.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на околната среда, чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност, осигуряващи енергоефективно отопление и повишаване на коефициента на полезно действие на отоплителните системи, в режим на намалено потребление на горива и по-малко емисии въглероден диоксид в атмосферата в сградите на ОУ„В.Левски”, СУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград.
Постигнатите резултати по проекта са:
- цялостна реконструкция на котелните стопанства, включваща монтаж на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа в сградите на ОУ„В.Левски”, СУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград.
- Трайно повишаване качеството на живот и температурния комфорт в три сгради с голямо обществено и социално предназначение;
- Намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вследствие използването на алтернативен източник на енергия.Не на последно място отчитаме, че изпълнението на проекта, надгражда очакваните резултати. Община Златоград е в списъка с общините, които ще имат възможността да се възползват от допълнителен безвъзмезден финансов ресурс по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, с който ще се извърши доставка и монтаж на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево. С реализацията на допълнителните проектни дейности, освен за сградите на ОУ „В.Левски”, СУ "Антим I" и Общинска администрация, гр. Златоград, трайно ще се подобри качеството на живот и температурният комфорт в още две сгради с голямо обществено и социално значение от образователния сектор в общината.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития