A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 16 Март 2016  793

ПОКАНАДО


ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


от общините Кирково и Златоград ПОКАНА


за провеждане на информационна конференция на тема:


„Перспективите пред местната общност чрез прилагане на подхода ВОМР”с. Кирково, 21 март 2016 г., 11.00 ч.


гр. Златоград, 22 март 2016 г., 10.00 ч. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


През месец септември 2015 г. успешно бе подготвен и подаден проект по мярка 19.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с кандидат - Сдружение „Местна инициативна група Кирково - 2010”, в партньорство с Местно партньорство – Златоград.


Във връзка с гореизложеното на територията на общините Кирково и Златоград стартира изпълнението на проект по мярка 19.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Съгласно изискванията на програмата МИГ – Кирково-2010 трябва да разработи стратегия за местно развитие за периода 2014-2020 г. За тази цел е необходимо привличането на местната общност към процеса на разработване на стратегията за местно развитие. На предстоящата среща ще бъдат идентифицирани нуждите и намеренията на местната общност за кандидатстване за финансиране от ЕС и ще бъдат представени успешни проекти, осъществени чрез прилагането на подхода „ЛИДЕР“ 2007-2013 г.  Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта изискват активно обществено участие.


С оглед на гореизложеното бих искал да Ви поканя на информационна конференция, на която ще бъде обобщена цялата информация за прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) през период 2014-2020 г.


Събитията ще се проведат
на 21 март 2016 г.,понеделник от:


  • 11.00 ч. в сградата на община Кирково;на 22 март 2016 г.,вторник от:


  • 10.00 ч. в сградата на къща за гости „Сивриева Къща“, гр. Златоград, ул. “Евгения Пачилова” № 8Б

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!


Предварително благодаря!


Председател на Сдружение „МИГ – Кирково - 2010“


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития