A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 05 Февруари 2016  702

ПОКАНА

ПОКАНА

за участие в пресконференция по

проект „Почистване на улична и общинска пътна мрежа, засегната от свлачища и наводнения в периода на природно бедствие от 30.01.2015 г. до 04.02.2015г. на територията на Община Златоград, Област Смолян”
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 11.02.2016 г., четвъртък, от 11.00 ч. в залата на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ще се проведе пресконференция за популяризиране на финансовия принос и постигнатите резултати от изпълнените аварийно-възстановителни дейности по проект „Почистване на улична и общинска пътна мрежа, засегната от свлачища и наводнения в периода на природно бедствие от 30.01.2015 г. до 04.02.2015г. на територията на Община Златоград, Област Смолян”.
“Този документ е създаден в рамките на проект „Почистване на улична и общинска пътна мрежа, засегната от свлачища и наводнения в периода на природно бедствие от 30.01.2015 г. до 04.02.2015г. на територията на Община Златоград, област Смолян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд “Солидарност“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.”


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития