A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 19 Февруари 2016  690

ПОКАНАДО
ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
СТОПАНСКИЯ СЕКТОР
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
от Общините Кирково и Златоград


ПОКАНА
за провеждане на информационен ден на тема:
„Идентифициране на местните нужди и потребности”

с. Кирково, 25 февруари 2016 г., 10.30 и 14.30 ч.
гр. Златоград, 26 февруари 2016 г., 10.30 и 14.30 ч.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През месец септември 2015 г. успешно бе подготвен и подаден проект по мярка 19.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с кандидат - Сдружение „Местна инициативна група Кирково - 2010”, в партньорство с Местно партньорство – Златоград.
Във връзка с гореизложеното на територията на Общините Кирково и Златоград стартира изпълнението на проект по мярка 19.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Съгласно изискванията на програмата МИГ – Кирково-2010 трябва да разработи стратегия за местно развитие за периода 2014-2020 г. За тази цел е необходимо привличането на местната общност към процеса на разработване на стратегията за местно развитие. На предстоящата среща ще бъдат идентифицирани нуждите и намеренията на местната общност за кандидатстване за финансиране от ЕС. Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта изискват активно обществено участие.
С оглед на гореизложеното бих искал да Ви поканя на информационен ден, на който ще Ви бъде представена подробна информация за настоящия етап от процеса на разработване на стратегия за местно развитие за Общините Кирково и Златоград.
Събитията ще се проведат
на 25 февруари 2016 г.,четвъртък от:
• 10.30 ч. Стопанския сектор, в сградата на Община Кирково;
• 14.30 ч. Неправителствения и публичния сектор, в сградата на Община Кирково

на 26 февруари 2016 г.,петък от:
• 10.30 ч. Стопанския сектор, в сградата на Община Златоград;
• 14.30 ч. Неправителствения и публичния сектор, в сградата на Община Златоград

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Сдружение „МИГ – Кирково - 2010“


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития