A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАвторник, 16 Декември 2014  757

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Относно: Покана за участие в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на списъка с проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на град Златоград.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Община Златоград е в процес на разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград (ИПГВР), в рамките на проект „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, финансиран от ОПРР по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/025.
ИПГВР ще бъде основен инструмент за европейско финансиране за града през следващия програмен период (2014-2020). В рамките на плана се анализират проблемите и нуждите на всички заинтересовани страни, местното население и бизнеса на територията на града и ще се планират проекти за тяхното обновяване, модернизиране и развитие. Крайната цел на плана е чрез реализацията му да се преодолеят икономическите, екологичните и социални проблеми на града и да се повиши качеството на живот, физическата и жизнена градска среда в град Златоград.
ИПГВР като основен стратегически документ, който дефинира приоритетите в развитието на гр. Златоград през периода 2014-2020 г. се разработва с участието на всички заинтересовани страни, вкл. граждани, представители на всички условно определени райони и части на град Златоград, представители на браншови и бизнес организации, организации на архитекти и проектанти, представители на неправителствени и културни организации, здравни заведения, образователни институции и т.н. с цел да бъдат идентифицирани проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на град Златоград.

Към настоящия момент е дефинирана стратегическата рамка на ИПГВР Златоград (стратегически цели, приоритети и мерки) за развитие на града за периода 2014-2020 г. Идентифицирани, оценени и приоритизирани са всички проектни предложени, постъпили от заинтересованите страни, и са съставени два списъка: основен и резервен списък с проекти.

Във връзка с гореизложеното Ви каним на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на стратегическата рамка и списъка с проекти, които да бъдат включени в ИПГВР Златоград и реализирани през периода 2014-2020 г.
Обсъждането ще се проведе на 22 декември 2014 г., понеделник от 11 ч. в сградата на общинска администрация Златоград (гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1), зала на ет. 2.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие на Вас или Ваш представител!

Повече информация за ИПГВР на град Златоград можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://www.ipgvr-zlatograd.com.Предварително благодаря!С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
50

Актуално
Предстоящи събития