A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 12 Декември 2014  776

ПОКАНА
за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

На основание чл.4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.3 и чл.6, ал.3 от Наредба № 16 на Общински съвет Златоград за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен или краткосрочен дълг в Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев кани всички представители на местната общност на публично обсъждане, организирано по повод намерението на Община Златоград да поеме дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.
Основните параметри по дългосрочния инвестиционен кредит са следните:
Предназначение на дълга - осигуряване на финансиране за реализирането на следните обекти:
• Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски” гр.Златоград;
• Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров” с.Старцево;
• Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев” с.Ерма река;
• Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Прогрес” с.Долен;
• Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Долен
Размерът на дългосрочния дълг, който Община Златоград има намерение да поеме е до 1 224 000 лв.
Начин на финансиране на дълга - чрез избор на финансова институция по Закона за обществените поръчки, за осигуряване на финансиране, чрез отпускане на заемообразни средства (кредит), при определени условия.
Начин на обезпечаване на дълга - чрез постъпления от бъдещи собствени приходи и общата изравнителна субсидия за местни дейности;
Обсъждането ще се проведе на 19 декември 2014 г. (петък) от 17.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет Златоград, на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.
Място и време за запознаване с документацията - сградата на Общинска администрация Златоград, 6-ти етаж, инж.Юли Хаджийски, всеки работен ден до провеждането на публичното обсъждане, от 9.00 до 17.00 часа.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Предложение за поемане на дългосрочен дълг
Технико-икономическа обосновка


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
55

Актуално
Предстоящи събития