A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 11 Юни 2014  896

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности”, изпълняван по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, след проведени обществени консултации с фокус групи «Местна власт», "Държавни институции", "Структури на гражданското общество-клубове на пенсионера, читалищни настоятелства, самодейци, неправителствени организации"; "Младежки организации, спортни клубове" и представители на секторите "Образование, здравеопазване, социални дейности и синдикати" е изготвен проект на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020г. на Община Златоград (ОПР).
Уведомявам Ви, че на официалната интернет-страница на община Златоград са публикувани документи, които са изготвени в рамките на проекта. Те могат да бъдат изтеглени от http://zlatograd.bg/?pid=2,250
Кметът на община Златоград, Ви кани да участвате и в последното обсъждане на Общинския план за развитие 2014-2020г., след което в окончателен вариант този важен стратегически документ ще бъде представен в Общински съвет Златоград за приемане.
Заповядайте на 17.06.2014 г. (вторник) от 13.00 часа в ресторант «Кристал», гр. Златоград за окончателно консултиране на новия Общински план за развитие 2014-2020г.
Срещата ще протече при следния дневен ред:
1. Разглеждане на стратегическата част на ОПР;
2. Програма за реализация на ОПР;
3. Индикатори за мониторинг и контрол, наблюдение и последваща оценка на изпълнението на стратегически документи;
4. Обсъждане на секторни стратегии: Стратегия за развитието на младежта и спорта; Програма за насърчаване на ВЕИ; Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и Политики за осъществяване на общински ПЧП.


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
55

Актуално
Предстоящи събития