A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕпетък, 27 Август 2021  443

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проект на План за интегрирано развитие на Община Златоград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на Община Златоград за периода 2021-2027 г., на основание чл.35 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Община Златоград отправя покана за обществено обсъждане и съгласуване на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Златоград (ПИРО) за периода 2021-2027 г. към заинтересованите органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на община Златоград.

Общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено.

Проектът на ПИРО е разработен в изпълнение на чл. 23, ал.1 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за обществено обсъждане на 27.08.2021 г. 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Златоград (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. ПИРО представлява целеви инструмент за интегрирано развитие на общината, осигуряващ пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, мобилизация на ресурси и инструментариум за постигането на целите на плана. 

Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 35 от ППЗРР, предоставяме  възможност на всички заинтересовани лица, имащи отношение към развитието на Община Златоград за писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на План за интегрирано развитие на община Златоград за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО), като такива могат да бъдат предоставяни по електронната поща на община Златоград: ObA-zlatograd@zlatograd.bg или на хартия на адрес гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1 в срок до 27.09.2021 г., вкл. и чрез попълване на приложения към настоящата покана формуляр.

Общинска администрация Златоград разчита на Вашето активно участие в процеса на съгласуване на основния стратегически планов документ на Община Златоград за периода 2021 – 2027 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на План за интегрирано развитие на Община Златоград за периода 2021-2027 г.;
Формуляр за писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на План за интегрирано развитие на община Златоград за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО)


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития