A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н А за обществено обсъжданевторник, 10 Септември 2013  905


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Каня ви да вземете участие в общественото обсъждане за встъпване в дългосрочен дълг на община Златоград към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда / ПУДООС / за реализация на проект „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в община Златоград”.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.09.2013 г. /сряда/ от 16,00 ч. в залата на Общински съвет гр. Златоград.

Проектът предвижда доставка на необходимия брой съдове за временно съхранение на ТБО /кофи и контейнери/ с цел подмяна на амортизираните и разширение на съществуващата схема от съдове и специализиран автомобил 16 м3 за събиране и извозване на битови отпадъци до регионалното депо в община Мадан.
За оптимизиране на съществуващата система за управление на отпадъците настоящият проект предвижда поетапно преминаване от „смесен тип” към разделно „събиране на отпадъците към източника на образуване от типа „от врата на врата””, като за целта е предвидена доставката на първоначално необходимия брой специализирани чували за временно съхранение на отпадъците по видове до предаването им за рециклиране.
Проектът за оптимизиране на системата за управление на отпадъците е на стойност 299 719,50 лв. и отговаря на критериите на ПУДООС за финасиране, чрез безлихвен заем с максимален пет годишен срок на погасяване. При условие, че молбата на община Златоград за отпускане на безлихвен заем за реализация на проекта бъде одобрена от УС на ПУДООС, като източник за погасяването му ще бъдат годишните план-сметки за издръжка на дейностите по събиране, извозване на битови отпадъци от население.

Документацията по проекта може да се разгледа всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. при Юлия Ушева, главен експерт „Екология и проекти” при община Златоград.З А П О В Я Д А Й Т Е !МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития