A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н Ачетвъртък, 21 Юли 2016  639

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2015 г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.43, ал.4 от Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград и Председателят на Общински съвет Златоград канят жителите на Община Златоград, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2015 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 29.07.2016 г. (петък) от 17.00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2015 година е публикуван на интернет страницата на общината www.zlatograd.bg, раздел Бюджет и отчет, за бюджет 2015 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
1. Презентация Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития