A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

П О К А Н Ачетвъртък, 27 Ноември 2014  904

Уважаеми съграждани,
На основание чл.84, ал.2, чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси и чл.28, ал.2, чл.43, ал.4 от Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев и Председателят на Общински съвет- адв.Григор Джангалов канят всички представители на местната общност да вземат участие в публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и на инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2013 г. и проекта на бюджет, инвестиционната програма за капиталови разходи за 2015 г. и годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Златоград за 2015 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 8 декември 2014 г. (понеделник), от 16.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград. На срещата ще бъде представено изпълнението на бюджета и инвестиционната програма за 2013 г. и обсъдени основните насоки и акценти на проекта на Бюджет, инвестиционната програма за капитали разходи и годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.
Основния финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритетите, решаването на проблемите и подобряване условията на живот и услугите в Община Златоград. Разчитаме на вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на общината през следващата година.
Становища и предложения по проекта на бюджет за 2015 година могат да се предоставят в деловодството на Община Златоград, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Доклад, относно изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2013 г.
Отчет на разходната част на бюджета за 2013 г.
Отчет за извънбюджетните сметки и фондове на Община Златоград за 2013 г.
Състояние на общинския дълг към 31.12.2013 г.
Проект на бюджет на Община Златоград за 2015 г.
Проект на Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2013 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития