A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 24 Август 2022  126

Изх. № ОС -500/24.08.2022 г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО  НА

МБАЛ ”Проф.д-р Асен Шопов“ ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.3, ал.1, чл. 5 и чл.6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и във връзка с чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет Златоград,

 

ПРИЕ РЕШЕНИЕ № 3 540/23.08.2022 г. по Протокол № 42/23.08.2022 г. и

РЕШИ:

1.Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД гр. Златоград, за срок от 5 години от датата на сключване на договора за управление при следните условия: 1.1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да отговарят на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за публичните предприятия , а именно :

- Да са лица с образователно –квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно –квалификационна степен „магистър „ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

- Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

- Да имат завършено висше образование.

- Да имат най-малко 5 години професионален опит.

- Да не са поставени под запрещение.

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

- Да не са лишавани от правото да заемат съответната длъжност.

- Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

- Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори.

- Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство , роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.

- Да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община.

- Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име.

- Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

- Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

1.2.Необходими документи:

1.2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Златоград, приложение № 1;

1.2.2.Автобиография – европейски формат;

1.2.3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:

Документи за придобито образование, квалификация и специалност;

Удостоверява се с документи посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 год.

1.2.4.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:

Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;

1.2.5.Свидетелство за съдимост с посочена цел за издаване – участие в конкурс за управител на МБАЛ;

1.2.6.Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.1 от Наредба № 17 на ОбС-Златоград, за условията и реда за упражняване правата на Община Златоград в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, в сила от 01 април 2009 г., с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства, приложение № 2;

1.2.7. Документ за самоличност – в собственоръчно заверено четливо ксерокопие с отметка за съгласие за предоставяне на лични данни (за справка);

1.2.8. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

1.2.9. Програма за развитието и дейността на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД гр. Златоград за 5 /пет/ годишен период с обем до 40 /четиридесет/ машинописни страници изготвена във три екземпляра и запис на електронен носител.    Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

1.3.Определя следната тема за събеседването:

1.3.1. Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение, представена от кандидата, включваща цялостната визия на кандидата за развитието и управлението на лечебното заведение в следващия 5 /пет/ годишен период; Място и роля на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.

1.3.2.Нормативната уредба в областта на здравеопазването. Органи на управление в лечебното заведение, нормативна база за функционирането му;

1.3.3. Приоритети и виждания за финансовата политика на дружеството 1.3.4.Проверка на комуникативни, управленски и организационни способности; 1.3.5.Проверка на способност за обективна преценка. Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от области които се прилагат при управление на лечебното заведение.

1.4.Място и условия за подаване на документите:

1.4.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т.1.2 се подават в деловодството на Общински съвет гр. Златоград, на адрес: гр. Златоград-4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ет.2, „Общински съвет“;

1.4.2.Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно.

За участие в конкурса се подава заявление /приложение № 1/, към което се прилага  запечатан непрозрачен плик, който съдържа:

  • Плик № 1:  съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
  • Плик № 2:  съдържа писмената разработка и електронния носител.

Заявлението се завежда  в специален регистър по реда на постъпване.

Върху плика следва да бъде изписано: „Програма за развитието и дейността на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД гр. Златоград  и името на кандидата; 

1.4.3.Документите се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч., в срок съгласно т. 1.5 от настоящото решение.

1.4.4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение (приложение № 3), в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

1.5.Срок за подаване на документите – документите се подават в 30 - дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването.

1.6.Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Златоград, в деня следващ изтичането на срока за подаване на документи за участие. Всеки кандидат да бъде уведомен на посочения от него електронен адрес за точния час, дата, месец и година, за провеждане на конкурса.

1.7.Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД:

1.7.1. Отваряне и проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. В деня на провеждане на конкурса, съгласно т. 1.6, комисията приема от деловодството с приемо-предавателен протокол всички постъпили документи и в присъствието на кандидатите отваря пликовете по реда на тяхното постъпване. След отваряне и проверка на представените документи комисията съобщава за допуснатите и недопуснатите кандидати и насрочва дата за събеседване с допуснатите кандидати. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет - Златоград или същите са с невярно съдържание. Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи;

1.7.2. Оценяване на представените Програми за развитието и дейността на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД за всеки един кандидат.

В срок до 7 дни от датата на провеждане на конкурса, комисията оценява  представените от кандидатите Програми за развитието и дейността на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

- Степен на реалната приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

- Съответствие на проекта с нормативната уредба;

- Съответствие на формалните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

- Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

- Съответствие за разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

- Логическа структура на разработката;

- Степен на практическото прилагане на придобитите теоретични познания.

1.7.3 До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от мн.добър 4.50. Всеки от членовете на комисията попълва формуляр (приложение № 4) за оценка на разработката на програмата за развитие и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, за всеки един от кандидатите.

1.7.4. Събеседване с допуснатите кандидати. Събеседването се провежда в 3-дневен срок от обявяване на оценката на кандидатите. Обявяването е писмено или на посочения от тях електронен адрес. В него е посочената датата и часа на събеседването. Оценката от проведено събеседване се формира въз основа на критерии посочени в т. 1.3 от настоящото решение.

1.7.5. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50. Всеки от членовете на комисията попълва формуляр (приложение № 5) за оценка от проведеното събеседване с кандидатите за длъжност управител на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД, за всеки един от кандидатите.Преди събеседването кандидатите се подписват на формуляр приложение № 5.

1.7.6. В тридневен срок от проведеното събеседване комисията изготвя протокола и предлага за одобрение от ОбС-Злаотоград, решението за определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класиране на кандидатите.

1.8. МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“  ЕООД да предостави в деловодството на Общински съвет Златоград,  документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала. При поискване писмената информация, лично да се предоставя на кандидатите за участие в конкурса, в деня на отправеното писмено искане, придружено с декларация ( приложение № 6 ) от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва в деловодството на Общински съвет Златоград.

1.9. Допускане до отделните етапи на конкурса и класиране на кандидатите:

1.9.1. До отделните етапи на конкурса кандидатите се допускат съгласно т. 1.7.1; т. 1.7.3. от настоящото решение. Окончателното класиране се оформя във формуляр (приложение № 7).

2. Общински съвет – Златоград на основание чл.5 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, избира комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД  в състав както следва:

Председател:  Представител на РЗИ - Смолян

Секретар:       Милко Караджов –   общински съветник

Членове:  1.   Асен Черешаров   -  правоспособен юрист

         2.   Д-р Ангел Белев    -  магистър  по медицина

         3.   Д-Р Ерол Чинар     -  магистър  по медицина

2.1 Всеки един от членовете на комисията подписва декларация (приложение № 8) за неразгласяване на информация и обстоятелства, станали им известни при провеждането и във връзка с конкурса.

3. Възлага на комисията да извърши необходимите дейности, предвидени в Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването с нужната добросъвестност и в определения обем и срок.

4. Определя като технически сътрудник на комисията, служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА при Общински съвет - Златоград, да извършва техническото обслужване на работата й.

5. Възлага на Председателя на Общински съвет – Златоград в 3-дневен срок от приемане на настоящето решение да публикува обява за конкурса в един национален и/или един местен/регионален ежедневник, в сайта на Община Златоград и на таблото за обяви в Информационния център при Община Златоград;

6. На членовете на комисията и на техническия съдрудник, които не са представителите на държавата в комисията за организиране и провеждане на конкурса и са лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда, се определя възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева за всяко едно проведено заседание на комисията.

7. Утвърждава Договор за управление на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“  ЕООД и образци на документи приложения от № 1 до № 10 вкл., които са неразделна част от настоящето решение.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е всеки работен ден от 08.00 часа до 17:00 часа на 29.09.2022 г, включително.

Конкурсът ще се проведе от 10:00 часа на 30.09.2022 г. в "Заседателната зала на Общински съвет Златоград ",  гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ет.2.

ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ КОНКУРСА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ  САЙТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД: https://www.zlatograd.bg

За справки и информация:

Тел. 03071 2048и  0885 432 404

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЗЛАТОГРАД

адв. Григор Джангалов


ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития