A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИпетък, 02 Август 2019  830

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ


С Решение № Ж 1017/23.07.2019г. Общински съвет – Златоград, открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Златоград и Окръжен съд – Смолян.


Правила за провеждане:


1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:


1.1. възраст от 21 до 68 години;


1.2. имат настоящ адрес в Община Златоград, която попада в рамките на съдебния район на  Районен съд – Златоград  и Окръжен съд – Смолян;


1.3. имат завършено най-малко средно образование;


1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;


1.5. да не страдат от психически заболявалия;


1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;


1.7. да не са общински съветници от съдебния район  на Районен съд – Златоград и Окръжен съд – Смолян;1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;


1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Златоград и Окръжен съд – Смолян ;


1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.


2. Утвърдени  образци на документи, както следва:


2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (Приложение №1, Приложение №1а)


2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2, Приложение №2а);


2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3, Приложение №3a);


2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4, Приложение №4а);


2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).


Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Златоград.


3. В срок до 16.08.2019 г.(включително), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Златоград и за съдебни заседатели в Окръжен съд – Смолян  подават в деловодството на Общински съвет – Златоград, в сградата на Община Златоград, ул. Стефан Стамболов № 1, всеки  работен ден от 8:30 до 17:15 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а), ведно със следните документи:


3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;


3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;


3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;


3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);


3.5. мотивационно писмо;


3.6. писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);


3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2 или Приложение №2а);3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3a).
Емилия Кръстева

Председател на Общински съвет - Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития