A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 01 Декември 2011  1136

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

На основание чл. 66 от Административно процесуалния кодекс, предлагаме на вашето внимание отчет на такса битови отпадъци /ТБО/ към 15.11.2011 г., очакваното й изпълнение към 31.12.2011 г., както и предложение за нейния размер за 2012 г.
Предложението за размера на такса битови отпадъци е изготвено след обстоен анализ на извършените разходи и анализ на приходната част от ТБО за 2011 г.
План-сметката за разходите за битови отпадъци за 2011 г., на стойност 251 432 лв., е одобрена с Решение на Общински съвет Златоград. Изпълнението към 15.11.2011 г. на тези разходи, е 221 524 лв., а 85 562 лв. са неразплатени, поради липса на достатъчно средства. Изложените данни сочат, че приходите от такса битови отпадъци са крайно недостатъчни да покрият разходите по тази дейност, както са заложени в одобрената от Общински съвет план-сметка за 2011 година.
Въпреки тежестите на новите отговорности на община Златоград, произтичащи от законодателните промени и възникналите допълнителни разходи за проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Разширение на Регионално депо за твърди битови отпадъци и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъците от общините Мадан, Златоград и Неделино", както и новите по-високи цени на горивата и остарялата, и амортизирана техника, се залага в проекта за план-сметка за 2012 г. минимално необходими разходи за дейност „Чистота”, които възлизат на 373 794 лв.
Уважаеми съграждани, вашите мнения и предложения, относно проекта на план-сметката за разходи на битови отпадъци за 2012 г., може да отправяте в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите, в сградата на общинска администрация, както и на официалната страница на община Златоград, чрез Кутията за жалби, мнения и предложения /www.zlatograd.bg/.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Отчет на ТБО към 15.11. 2011 год., очаквано изпълнение към 31.12.2011г. и предложение за определяне размера на ТБО за 2012 год.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития