A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТОпонеделник, 30 Януари 2017  678

От 20.01.2017 г. Община Златоград обявява свободно работно място за Медицинска сестра 0,5 щат по Проект № BG05M9ОP001-2.002-0092-C001 "Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот" по Процедура: BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”.
Срокът за подаване на документи е до 06.02.2017 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград ул. „Славей» №7А.


1. За Длъжността медицинска сестра по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:
1.1. Безработни лица;
1.2. Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
1.3. Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

2. Необходими документи за кандидатите:
2.1 Заявление – по образец, който ще получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград
2.2 Документ за самоличност (за справка)
2.3 Автобиография
2.4 Документ за придобита образователна степен и квалификация;
2.5 Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
2.6 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
2.7 Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития