A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 06 Април 2023  309

ОБЯВА

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК

„СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-014 „Укрепване на общинския капацитет на Община Златоград“, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община Златоград обявява две свободни работни места на длъжност СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“.

Основна цел на длъжността – да бъде оказана подкрепа на Община Златоград при изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги, в частта по насочването от общината за ползване на социални услуги, Закона за хората с вреждания и Закона за лична помощ.

Основни задължения:

 • Работа на фронт-офис;
 • Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане;
 • Оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална/и услуга/и;
 • Изготвяне на предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител;
 • Осъществява дейности по прилагане на Закон за личната помощ при предоставяне на механизма „Лична помощ“;
 • Осъществява дейности по прилагане на Закон за хората с увреждания;
 • Участие в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги;
 • Провеждане на разяснително-информационна дейност за предоставянето на личната помощ.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно образование. С предимство са лица завършващи и/или завършили образователна степен бакалавър в областта на социалните дейности и/или хуманитарни науки (психология, педагогика, икономика, право), както и образование в областта на здравеопазването.
 • Професионален опит: не се изисква, но наличието на доказан опит в сферата на административното обслужване, социалните, здравните или образователните дейности ще се счита за предимство.
 • Лични качества – Необходимо е сътрудникът „социални дейности“ да познава различните форми на социална работа, да притежава умения за делово общуване, за работа с нормативни документи и за комуникация с различни типове хора.

Специфични изисквания:

- познаване на нормативната база – Закон за социалните услуги, Закон за личната помощ, Закон за хората с увреждания и правилниците им за приложение;

- компютърни умения – работа с Word, Excel, Power Point, интернет.

Вид договор: Трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, от Кодекса на труда. Срок на договора: от 01.06.2023 г. до 30.11.2024 г. – 18 месеца.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект BG05SFPR002-2.002-0141  "Укрепване на общинския капацитет на Община Златоград", финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Начин за провеждане на подбор:

1 - ви етап: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 5 (пет) дневен срок от изтичане срока на обявлението.

Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в подбора се допускат само лица, представили всички необходими документи.

2 - ри етап: Интервю – в 10 (десет) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец;
 • Професионална автобиография по образец;
 • Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда по образец;
 • Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец.
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;

!!! ВСИЧКИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩИЯ ПОДБОР МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧАТ В ОФИСА НА ПРОЕКТА, НА АДРЕС УЛ. „СЛАВЕЙ“ № 1, В СГРАДАТА НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ГРАД ЗЛАТОГРАД.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите се приемат в офиса на проекта – сграда на Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград – ул. „Славей“ 1, всеки работен ден от 8:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 17:00ч., в срок от 07.04.2023г. до 28.04.2023 г.

3a повече информация: Николай Шопов, ръководител на проекта – тел.0894744396


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития