A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общински съвет Златоград прие Бюджет 2019четвъртък, 31 Януари 2019  568

Общински съвет Златоград прие Бюджет 2019
На свое редовно заседание, проведено на 30.01.2019 г., Общински съвет Златоград прие, предложения от Кмета на Община Златоград, бюджет за 2019 г.
Общата рамка на бюджета за 2019 г. възлиза на 11 792 700 лв. В него собствените приходи заемат 21% от общо приходите, трансферите от Централния бюджет общо заемат 79 %, от които 16 % са за финансиране на местни дейности.
От местните данъци, през 2019 г., очакваме да постъпят 550 100 лв. Данъкът върху недвижими имоти, патентният данък, данъка върху таксиметровия превоз и данък при придобиване на имущество са с непроменени данъчни ставки спрямо предходната година. Промяна в постъпленията се очакват само при данъка върху превозните средства, заради въведената законодателна промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства. Очакваните постъпления от този данък са в размер на 320 000 лв.
Прогнозата за неданъчните приходи за 2019 г. е на стойност 1 358 421 лв. Относителния дял на тези приходи е 71 % от общия размер на собствените приходи и 12 % от общия размер на бюджета за 2019 г. Заложеният размер на приходите от общински такси за 2019 г. е общо 742 860 лв. С най-голям относителен дял в групата на приходите с общински характер е такса битови отпадъци. Заложените постъпления от такса битови отпадъци са в размер на 525 153 лв.
Средствата за образование заемат 39 % от общия бюджет на общината. Предвидените средства за поддръжка на улично осветление, за основен и текущ ремонт на улична мрежа и поддържането й, за изграждане и ремонт на водопроводната и канализационна мрежа, разходите за поддръжка на площади и паркове/в т.ч.гробищни/, за поддържане на зелените и цветни площи, за дейностите по чистотата са в общ размер 3 260 288 лв., представляващи 28 % от общо разходите по бюджета за 2019 г.
Капиталовата програма на община Златоград за 2019 г. е в размер на 7 986 370 лв., в т.ч. с бюджетни средства – 3 171 247 лв. и със средства от Европейския съюз – 4 815 123 лв. По -голяма част от средствата се осигуряват по европейски проекти, най-мащабният сред който е за „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109/III 867/Златоград – Аламовци” – 2 964 498 лв.
Индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз е в размер на 5 637 971 лв.
Основни цели и приоритети на бюджета за 2019 г. са следните:
1. Финансова стабилизация на Община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи;
2. Поддържане, подобряване и благоустрояване на общинската инфраструктура;
3. Оползотворяване на финансови средства от различни Европейски фондове и програми на Европейския съюз, както и от национални фондове и програми;
4. Социална, образователна и здравна политика на Община Златоград;
5. Оптимизиране на системата за събиране и извозване на твърдите битови отпадъци и опазване на околната среда чрез поддържане и подобряване на екосистемите в рамките на Община Златоград;
6. Подобряване предоставянето на административни услуги.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития