A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общински съвет взе решение за поемане на дългосрочен дългчетвъртък, 22 Януари 2015  1027

На редовна сесия, проведена на 21 януари 2015г., Общински съвет Златоград взе решение за поемане на дългосрочен дълг, в размер на 1 224 000лв.
Един от приоритетите на местната власт, заложен в Общинския план за развитие, в периода 2014 – 2020г., е благоустрояване и обновяване на населените места в общината, чрез изграждане и подобряване на уличната мрежа. За преодоляването на проблемите, свързани с уличната мрежа и спортната база в населените места на Община Златоград е необходимо да се осигури значителен финансов ресурс. Възможност за това е ползването на дългосрочен инвестиционен кредит, по смисъла на Закона за общинския дълг.
Намерението на Община Златоград е със средствата, в размер на 1 224 000лв., да се реализират следните обекти:
- Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски”, гр.Златоград - Прогнозна стойност на обекта: 488 200 лв. Предвиждат се дейности по асфалтиране на улицата, ограничаването й с бордюр и отводняването й;
- Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров”, с.Старцево - Прогнозна стойност на обекта – 379 100 лв. Предвиждат се дейности по асфалтиране на улицата, ограничаването й с бордюр и отводняването й;
- Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев”, с.Ерма река -Предвиждат се дейности по асфалтиране на улицата, ограничаването й с бордюр и отводняването й. Прогнозна стойност на обекта - 121 000 лв.;
- Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Прогрес”, с.Долен. Прогнозна стойност на обекта – 74 600 лв. Предвиждат се дейности по асфалтиране на улицата, ограничаването й с бордюр и отводняването й.
Наред с тези обекти е предвидено да се поеме и дългосрочен дълг за подобряване на инфраструктурата за спорт, чрез изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Долен. Предвиждат се дейности, свързани с изграждането на многофункционална спортна площадка, включваща комбинирано игрище с настилка изкуствена трева. Предвидено е закупуване на оборудване за баскетбол и футбол и изграждане на осветителна инсталация. Прогнозна стойност на обекта – 161 000 лв.

Припомняме, че на 19.12.2014г. на обществено обсъждане, жители от Златоград и населените места в общината, подкрепиха намерението на местната власт да поема дългосрочен общински дълг за финансиране реализацията на посочените обекти.
Срокът за изпълнение на предвидените строителни дейности е м. Септември 2015г., а цялостната реализация следва да приключи до края на 2015г.
Очакваните резултати от реализацията на обектите са улеснен достъп на жителите на тези улици до жилищните им сгради, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите, благоустрояване на кварталите и изграждане на зона за спорт в с.Долен.
Обезпечаване на кредита ще се извършва от бъдещи собствени приходи на Община Златоград и обща изравнителна субсидия за местни дейности.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития