A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общински съвет прие Бюджет 2015петък, 13 Февруари 2015  678

На редовно си заседание на 12 февруари 2015г. Общински съвет Златоград прие бюджета на общината за 2015 година. Бюджет 2015 г. е съобразен с приоритетите и годишните цели на Община Златоград, при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета. Годишни цели и приоритети на бюджет 2015 г. са: подобряване на общинската инфраструктура – благоустрояване на техническата инфраструктура в населените места, поддържане на зелени площи, чистотата и улично осветление, реализиране на успешни и прозрачни форми на публично-частно партньорство, в съответствие с нормативната база; финансова стабилизация на Община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи; оползотворяване на европейски средства за реализиране на инфраструктурни проекти; подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности; подобряване предоставянето на административни услуги.

Тази година проектобюджетът на Златоград възлиза на 8 415 114 лв., в това число за държавни дейности 3 997 593 лв., за местни дейности 4 417 521 лв.
Размерът на очакваните приходи за 2015 г. е определен на база размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогноза за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби, приходи от концесии и други неданъчни приходи и е съобразен с измененията в нормативната база.
По прихода са заложени определените за Община Златоград, със ЗДБРБ за 2015 г., субсидии и трансфери, в размер на 4 916 310 лв., в т.ч.:
 обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности – 3 687 410 лв.
 обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 735 300 лв.
 трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища– 131 000 лв.
 целева субсидия за капиталови разходи – 124 000 лв.
 целева субсидия за капиталови разходи за общински пътища – 237 800 лв.

По отношение на собствените приходи, планът е съобразен с реалните възможности за постъпленията.
Данъчната политика на Община Златоград за 2015 г. се характеризира със запазване на данъчните ставки за общинските данъчни приходи – патентен данък, данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и туристическия данък.
През 2015 г. се предвижда размерът на данъчните приходи да бъде 433 400 лв. В сравнение с първоначалния план за 2014 г. са завишени с 49 100 лв. Завишението е основно от данъка върху превозните средства и данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин. Относителният дял на тези приходи е 23,13 % спрямо местните приходи.
В частта на неданъчните приходите се очакват постъпления, в размер на 1 440 063 лв. Относителният дял на тези приходи е 76,86 % спрямо местните приходи.
При планирането на разходите за бюджетната 2015 г. са спазени разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., съобразени са годишните цели и приоритети, прехвърлените от предходната година значителни просрочени задължения.
Общият размер на разходите по бюджета на Община Златоград за 2015 г. възлиза на 8 415 114 лв., в т.ч. за държавни дейности -3 997 593 лв., за допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности – 230 961 лв. и за местни дейности – 4 186 560 лв.
Капиталовите разходи на Община Златоград за 2015 г. са общо в размер на 4 214 246 лева.
Макар и с ограничен ресурс, са заделени средства за субсидиране на спортни клубове, пенсионерски клубове и сдружения на хора с увреждания. Предвидена е и финансова подкрепа на Общинската болница и на социално слаби граждани на Община Златоград, за подпомагане на тяхното лечение.
Бюджет 2015 г. планува и ресурс за разплащане на просрочени задължения, в размер на 401 469 лв.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития