A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград прие своя бюджет за 2013 г.сряда, 27 Февруари 2013  980

На свое редовно заседание Общински съвет Златоград прие бюджета на общината за 2013 г.
Бюджет 2013 г. е разработен на базата на приетите от Общинския съвет годишни цели, задачи и приоритети, като усилията на местната власт ще бъдат съсредоточени в успешното финализиране на проекти с реализирани строителни дейности през 2012 г., както и реализирането на одобрени през 2012 г. проекти и кандидатстване с нови проектни предложения за финансиране от Европейския съюз.
Приоритетно място в приетия бюджет за 2013 г. на община Златоград, в унисон с националната политика, заема образованието, следвано от дейностите благоустрояване и здравеопазване.
Бюджет 2013 г е в размер на 6 959 173 лв., в това число за държавни дейности 4 452 548 лв., за местни дейности 2 506 625 лв.
По прихода са заложени определените за община Златоград, със ЗДБРБ за 2013 г., субсидии и трансфери, в размер на 4 631 065 лв., разпределени, както следва:
 обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - 3 554 165 лв.
 обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 698 100 лв.
 трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища– 95 200 лв.
 целева субсидия за капиталови разходи – 94 900 лв.
 целева субсидия за капиталови разходи за общински пътища – 188 700 лв.

По отношение на собствените приходи, планът е съобразен с реалните възможности за постъпленията.
Данъчната политика на община Златоград за 2013 г. се характеризира със запазване на данъчните ставки за Данък сгради, Данък МПС, патентен данък, туристически данък и повишаване на събираемостта на данъчните приходи.
През 2013 г. се предвижда размерът на данъчните приходи да бъде 377 880 лв., което е с 34 790 лв. повече в сравнение с плана за 2012 г.
В частта на неданъчните приходите се очакват постъпления, в размер на 1 411 077 лв., което е с 152 515 лв. повече от уточнения план за 2012 г. В прогнозата са отразени промените на някои общински такси, увеличения размер на ТБО, включване на нови технически и административни услуги, както и очакваните приходи от прилагането на Наредба №3 за рекламната дейност в община Златоград. Отразени са и приходите от продажба на общинско имущество на база Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г.
На база приходната част е разработена и разходната част на бюджета.
Основният акцент в разходната част на Бюджет 2013 г. се пада на проектите по Оперативни програми, които Община Златоград реализира и ще реализира.
С местни приходи ще бъдат финансирани:
• Издръжката в целодневни детски градини и детски ясли;
• Поддържане на уличната мрежа и тротоарни пространства;
• Дейност Чистотата;
• Озеленяване и други инфраструктурни мероприятия;
• Спортни бази, в т.ч. и плувен басейн.

Макар и намален ресурс е заделен и за субсидиране на спортни клубове, пенсионерски клубове и сдружения на хора с увреждания. Предвидено е финансово подкрепа на Общинската болница и на социално слаби граждани на община Златоград, за подпомагане на тяхното лечение.
Бюджет 2013 г. планува и ресурс за разплащане на просрочени задължения, в размер на 349 525 лв.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
50
понеделник, 21 Ноември 2022
63

Актуално
Предстоящи събития