A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград изпълни проектсряда, 05 Август 2015  980

Община Златоград изпълни проектОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
осъществява

Проект № М 13-22-1/20.08.2014 г. „По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от Общинска администрация-Златоград”


Община Златоград изпълни проект “По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от Общинска администрация Златоград”. Проектът се реализира по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG05PO002/13/2.2-14. Договорът е с продължителност 12 месеца и се реализира до 20.08.2015 г. Договорът между УО на ОПАК и Община Златоград бе на стойност 139 562,03 лв. Общите допустими разходи по проекта се финансират на 100 % от ОПАК.
Целта на проекта е по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите в Общинска администрация Златоград, чрез подобряване на професионалната им компетентност с преминаване на специализирани обучения и обучителни курсове. Основните цели бяха постигнати с реализирането на следните дейности заложени в проекта и успешно изпълнени:
В периода януари – март 2015г. бяха проведени три чуждоезиковите обучения / Английски език, ниво А1-10 човека, Английски език, ниво А2-10 човека, Гръцки език, ниво А1-20 човека/ за общо четирдесет служители от Общинска администрация Златоград. На всички участници бяха подсигурени комлекти учебни материали и помагала. Служителите получиха знания по английски и гръцки език, с които ще могат по – ефективно и ефикасно да изпълняват своите задължения и особено служителите работещи във фронт офиса на Община Златоград. След успешно преминатото обучение всички служители получиха сертификати за завършен чуждоезиков курс.
От 20 до 22 февруари 2015г. беше проведено изнесено тридневно обучение за 50 човека от Общинска администрация Златоград, на тема “Работа с хора със специфични потребности” в гр. Велинград, чрез което служителите Общинска администрация Златоград надградиха своите умения и знания при работата си с хора със специфични потребности. В рамките на обучението бяха развити умения за идентифициране и преодоляване на лични пречки за ефективно взаимодействие с представители на хората със специфични потребности. Обучаемите получиха знания за обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи в обществото. Запознаха се със спецификата и принципите на уязвимите групи. Осъзнаха предимствата от зачитане и премане на ценността на различията. В края на тридневното обучение всички участници получиха сертификати за преминато обучение.
От 27 до 29 март в град Хисар се проведе второто изнесено обучение на тема “Развитие на тиристическите дестинации и маркетинг на трансграничните райони”. Петдесет служители от ОбА-Злаоград получиха знания за установените стандарти и нормативни документи, свързани с туризма. Запознаха се със спецификата и принципите на функциониране на туристическите дестинации в трансграничните райони. Развиха умения за идентифициране и ефективно взаимодействие с представителите на туристическия бранш в региона. Всички служители пълноценно взеха участие в обучението. В края на тридневното обучение всички участници получиха сертификати за преминато обучение.
От 1 до 3 април 2015 г., в Института по публична администрация в град София се проведе обучение на осем служители от ОбА-Златоград на тема „Лични умения за ефективно управление”. Всички те получиха сертификати за успешно завършения курс. От 2 до 3 април 2015 г. в учебната база на ИПА, в град Банкя се проведе обучение на четирима служители от ОбА-Златоград на тема „Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”. Всички те получиха сертификати за преминатото обучение. От 15 до 17 април 2015 г., отново в ИПА град София се проведе обучение на шест служители от ОбА-Златоград на тема ”Презентационни умения MS POWER POINT”. Всички те получиха сертификати за завършения курс.

Успехът в работата на всяка една институция се дължи най-вече на квалификацията и мотивацията на служителите, качеството на предлаганите услуги и тяхното запазване и развитие. С реализиране на проекта Община Златоград се стреми да постигне този успех.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития