A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Ачетвъртък, 25 Април 2013  854

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г.).


ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
с адрес на управление – обл. Смолян, община Златоград, гр.Златоград,ул.“Ст. Стамболов” №1


СЪОБЩАВА

за инвестиционно намерение на „СТРОЙВЪЗХОД” ООД гр. Неделино

„ Почистване на участък от речното корито на река Неделинска от км 6+670 до км 6+320 с дължина – 350 м от натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизирано отнемане и изваждане от руслото на реката”

В изпълнение нормативните изисквания „СТРОЙВЪЗХОД” ООД гр. Неделино е представила в община Златоград с писмо - Информация по Приложение № 2, както и копие от искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното намерение до Директора на РИОСВ гр. Смолян.
При проява на интерес и желание за запознаване с представената писмена документация от „СТРОЙВЪЗХОД” ООД гр. Неделино, уведомяваме, че същата е на разположение при главен експерт „Екология и проекти” в Общинска администрация от 8.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден, както и в Кметство с. Долен.

В законоустановения 14-дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното намерение – 25.04.2013 г., заинтересовани лица могат да подават в Общинска администрация гр. Златоград, кметство с. Долен и РИОСВ гр.Смолян, жалби и/или др. вид писмено изразени мнения или становища, които биха могли да възпрепятстват или да подкрепят реализирането на инвестиционното намерение.

Писмени становища и мнения се приемат в :

РИОСВ гр.Смолян, тел. 0301/ 60118
Община Златоград, тел. 03071/ 25-51, 0884600178,
Кметство с. Долен, тел.(03075) 23-20


ПРИЛОЖЕНИE:
Приложение 2 за инвестиционно намерение


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
119

Актуално
Предстоящи събития