A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Новини от заседание на ОБС Златоград – 28 август 2009 г.понеделник, 31 Август 2009  1471

Новини от заседание на ОБС Златоград – 28 август 2009 г.Общински съвет Златоград проведе редовното си заседание на 27 август 2009. След като на предходното заседание бе приета мрежата от учебни и детски заведения за новата учебна година, сега съветниците подкрепиха сформирането на маломерни паралелки. За паралелките в СОУ Старцево, ОУ Долен (4-7 клас), СОУ Златоград (10 клас, чуждоезиков профил,немски език) и ПГ „Христо Ботев” (11 клас, „Моделиер-технолог на облекло”), финансирането за недостигащия брой ще се осигурява в рамките на делегирания бюджет на учебното заведение. За ОУ Ерма река се предвижда да се осигури дофинансиране от 78 хил лв, а за ОУ Долен (2-3 клас) – 23 хил. лв., което ще позволи извършване на нормален учебно-възпитателен процес през учебната година.
Съветниците разгледаха и още два финансови въпроса. Първият от тях е за промяна предназначението на субсидията за МБАЛ Златоград за 2009, по предложение на Управителя на болницата. От планираните 100 хил. лв. за лечебното заведение, 60 хил.лв. са предназначени за оборудване и енергийно-ефективни мерки, а 40 хил.лв. – за осигуряване на медицински специалисти и доплащане консултации на специалисти във Филиала за спешна помощ. На заседанието на ОбС, управителят д-р Личев посочи, че в болницата в Златоград през 2009 г. работят акушер-гинеколог, физиотерапевт, педиатър, магистър - фармацевт. Необходими са втори акушер-гинеколог, уролог и втори хирург. Създадени са условия за протичане на подходяща акредитация. От планираните общински средства за годината, по сметката на МБАЛ са постъпили 75%.
Второто „финансово решение”, което съветниците приеха, е предоставяне на аванс от 7 000 лв. за изпълнение на дейностите по проект „изграждане на потенциална инициативна група на територията на общини Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем”. Макар че партньор по проекта от територията на Златоград е бизнес-организация –„Югстрой” ООД , съветниците прецениха, че непредоставянето на средствата би застрашило изпълнението на проекта и този финансов ангажимент бе поет от общината. Бе направена препоръка в предстоящите форум сесии да има по-засилено гражданско представителство на форум-срещите, както е било и при инициирането на МИГ-а. Първата от тях е на 16 септември.
Разгледана бе справката за задълженията на общината, според която размера на неразплатените разходи към края на юли 2009 е 2,446 млн лв. Увеличението спрямо предходния месец е в резултат на актувани нови капиталови разходи, сред които 311 хил. лв. на СК „Валзах” за Колектор Долен и Водоснабдяване Долен, 62 хил. лв. на фирма „Строител”, 29 хил. лв. на фирма „Едистрой- Едуард Башев”. В тези неразплатени влизат и всички обекти, които се финансират от ПУДООС. Те ще се изплащат по ред, указан от МОСВ и в този случай задълженията могат да бъдат значително намалени. Според кмета на общината на този етап не е ясно финансирането на обектите по ПУДООС, където са средствата на фирма „Валзах”. Във връзка с изпълнението на общинския бюджет и на инвестиционнта програма към полугодието беше изискана допълнителна информация необходима за анализ на финансовото състояние, като разглеждането на отчета бе отложено. Отчет за изпълнение на бюджета са представили и всички второстепенни разпоредители със самостоятелен делегиран бюджет, сред които през тази година за пръв път са и детските градини.
Бе подкрепено предложението на Консултативния съвет по туризъм за разпределяне средствата от туристическа такса за указателни пътни табели за Златоград (1500 лв), за реклама в туристически каталог и радиореклама (1400 лв). От общо 351 легла в общината, за месец юли бе отчетен приход от 464 лв., с което общият размер на приходите от туристическа такса от началото на годината достигна 2076 лв. Разбивката по хотели и по периоди ще се публикува в сайта отделно.
Съветниците разгледаха и актуализирана информацията за автобусните маршрутни превози. Поводът за това са проведените нови конкурси за линии от общинската схема и предложение на посетители на гр. Златоград за нова ранни линия от Пловдив за Златоград. Съгласно действащите разписания ежедневните линии за София са с часове на тръгване -06,00 (през Хасково) ; 07,00(през Хасково) ; 12,00 (през Смолян), а обратните линии от София - съответно 13,40 ; 16,30 ; 12,00 . Линиите за Пловдив са с начален час 05,00 ; 07,30; 13,30 и час на връщане – съответно 12,30 ; 13,30; 19,30. По отношение на новото предложение стана ясно, че има отпуснат час с тръгване от Пловдив в 07,30 часа и връщане от Златоград в 15,00 но същото е от квоттата на Община Пловдив и до момента по него не е имало кандидати. Морските линии от Златоград са с направление за Варна ежедневно – с час на тръгване – 05,00 и връщане в 11,00; за Бургас -ежедневно 05,00 и 07,15, като втората линия е до 30 септември и пътува до Слънчев бряг или Приморско. Подробното разписание е поместено в раздел транспорт на официалния сайт на общината.
На заседанието бе разгледана информация за предприетите мерки с наематели на общински имоти, чиито наемен срок е изтекъл. В информацията са посочени 7 договора, чиито срокове през годината са удължени с решение на Общински съвет, 10 договора, които са прекратени след изтичане срока за отдване под наем на общински имот. Сключени са нови 7 договора за отдаване под наем на общински недвижими имоти с нови наематели към 17.08.2009г. Не беше прието решението за удължаване срока на договора за метален павилион, популярен като „Кока-кола”до Пешеходен мост, поради противоречието с Наредбата за зелената система на Общината, която не позволява удължаване на договори в зони за узеленяване.
Съветниците удовлетвориха искането на Кисьова и Алчева за придобиване право на собственост върху земя, където са изградили жилищни сгради. Това ще стане на одобрените цени, изготвени от лицензиран оценител в размер на 9 760 лв. за 473 кв.м. земя и 8340 лв. за 400 кв.м. Учредено бе право на строеж на пет застроителни петна в с. Ерма река.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития