A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Обявява втори приемвторник, 04 Февруари 2020  383

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”


ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ

и кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ –Кирково - Златоград Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Период за прием:

Начало на прием за втори краен срок : 03.02.2020г.

Втори краен срок :     30.03.2020г. – 17:00ч.


Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Основна цел на процедурата е  насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфични  цели:

• Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура;

Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение  на природното наследство;

Очакваните  резултати са свързани със създадени условия за развитие на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранено  местното нематериално културно и природно наследство.


Допустими кандидати:

• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ),

• Читалища,

•  Образователни институции с местно значение – училища и детски градини

•  Община Кирково и Община Златоград;

Кандидатът/получателят на финансова помощ, следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

 


Допустими дейности по процедурата:

А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество за публична общинска инфраструктура – допустимо само за общини

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

•    Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;

•    Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;

•    Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;

•    Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор - и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението; 

•    Дейности за популяризиране на културно наследство с национално значение извън територията;

•    Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;


Допустими разходи:

А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

а) Изграждането или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане

в) Общи  консултантски и проектантски разходи,

г)придобиването на нематериални активи.

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

1.   Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство – изработка на рекламни материали, промоционални клипове, пътеводители и други рекламни дейности, свързани с материалното културно наследство.

2.   Разходи за организация и  провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други, свързани с местното културно наследство, дейности за популяризиране на нематериалното културно наследство, проучвания на местното нематериално културно наследство, в т.ч. краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги, пътеводители и др.), в т.ч. хонорари, средства за награден фонд, командировки, възнаграждения за лектори/ жури, канцеларски материали за целите на проекта (покани, афиши, обяви и др.) и др.

3. Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейно колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.

4. Закупуване на оборудване и обзавеждане (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.

5.   Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, еко-излети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.

6. Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; 

7. Популяризиране, и съхранение на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари и др.); информационни дейности - реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство; неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.).

8. Общи разходи, свързани с, попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта, които не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „1“ – 7”.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият бюджет за процедурата е 195 580,00 лева;


Остатъчният финансов ресурс след приключване на приема по първи краен срок и бюджет по втори краен срок за кандидатстване е 53 404,04 лева;

За инвестиции по  Б. „Меки дейности“ в областта на нематериалното културно и природно наследство: от 1 250 евро до 10 000 евро

За инвестиции по  А. Инвестиционни – изграждане  или подобрения на недвижимо имущество: от 10 000 евро до 50 000 евро


Подробна информация и документи


  • • на интернет страницата на  МИГ Кирково - Златоград:  (Раздел Прием на проекти) http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/306-miarka-7-5-1-03-02-2020  

  • • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване:

 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9569e17d-1801-4434-96db-99deffd434f3

  • • в офисите  МИГ- в  Златоград и Кирково


Начин на подаване на проектните предложения:


Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития