A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАДпонеделник, 06 Юли 2020  457

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ:


Основна  цел – подкрепа за  инвестиции в преработката, предлагането и  развитието на селскостопански продукти на територията на Община Кирково и Община Златоград.Специфични цели :
  • подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранителнопреработвателните фирми и предприятия  на територията на МИГ;

  • подобро използване на факторите за производство;

  • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

  • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

  • подобряване опазването на околната среда; 
Допустими кандидати: 


1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия:· да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);


· минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.


2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. (физически и юридически лица), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни  предприятия. 
Допустими дейности:


1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката или маркетинга на селскостопански продукти:


· мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,


· месо и месни продукти;


· плодове и зеленчуци, включително гъби;


· пчелен мед и пчелни продукти


· зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;


· растителни и животински масла и мазнини


· технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;


· готови храни за селскостопански животни (фуражи);


· гроздова мъст, вино и оцет.Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград. 
Допустими разходи:


1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи,2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване,3. закупуване на земя, необходими за изпълнение на проекта4. закупуване на  сгради, помещения и други недвижими имоти, предназначени за производствени дейности5. закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории,7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза,8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството;9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10. 
Периоди за прием:


Начало на прием: 06.07.2020 г.   Първи краен срок: 04.09.2020 година, 17:00 часа. 
Бюджет на приема:  


Общ размер на безвъзмездната финансова помощ  - 293 370,00    лева 
Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект, процент на финансиране:


Минимален размер на допустимите разходи 2 444,75 лева. Максимален размер на допустимите разходи – 195 580 лвПроцент на финансиране – от 50% до 90%, в зависимост от Категорията на кандидата и допустимите условия за увеличение.Критерии по мярката

Макс. брой точки

1

Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури) - над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори

9

2

Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999,99 евро   вкл.  СПО

9

3

Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.

От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.

7 и над 7 работни места – 8 т.

8

4

Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и/или иновации в преработвателната промишленост

7

5

Проекти на земеделски стопани до 40 години

7

6

Проекти на земеделски стопани жени

6

7

Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти

5

8

Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса

5

9

Проектът предлага ново за населеното място производство

4

 

Максимален брой точки

60

 

Праг на преминаване:

20 
Лица за контакт от МИГ Кирково - Златоград:


Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Юлия Бойчева, тел. 030714205,  0882 629 955
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:


-  в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg-  на електронната страница на МИГ Кирково - Златоград на интернет адрес http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com -  в офисите  на МИГ на адрес: гр.Златоград и в с. Кирково
Начин на подаване на проектните предложения:


Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018 за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” и Заповед № РД 09-495/25.05.2018 по  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития