A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАДвторник, 18 Февруари 2020  301

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”кани желаещите да представят до 18.05.2020 г. проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;Специфични цели:· насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
· опазване на компонентите на околната среда;
· спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства;
· насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;


Очаквани резултати:
Финансирането и изпълнението на проекти по настоящата мярка да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общините, а по отношение на отделните стопанства - да подобрят физическата среда в земеделските стопанства, да осигурят съвременна техника за обработка на земята в стопанството, да развият своята конкурентоспособност.
Допустими кандидати:
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица с адрес и седалище на територията на МИГ, които към датата на подаване на проектното предложение са:1.Земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство 2 000 евро.2.Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1и т.2.
Допустими дейности:

  • Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

  • Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността

  • Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

  • Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

  • Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

  • Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

  • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.
Допустими разходи:
I. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост,2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес,;3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС,5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани,7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.II. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ,III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, включващи: . Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти.
Бюджет на приема:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 684 530,00 лева


Размер на общите допустимите разходи за проект:
Финансови параметри и интензитетЗа кандидати с размер на стопанството (СПО) 8000 и над 8000 евро:Минимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 20 000 евро.Максимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 100 000 евро.Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, Процентът на финансиране може да бъде увеличен с до 20%.За кандидати с размер на стопанството (СПО) от 2 000 до 7 999,99 евро вкл.:Минимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 1 250 евро.Максимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 15 000 евро. Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на доп. разходи; Процентът на финансиране може да бъде увеличен с до 20%.
Критерии за подбор и тежест:
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Максимален брой точки

1

Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999.99 евро вкл СПО

15

2

Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: сектор "Плодове и зеленчуци" или "Животновъдство" или "Етеричномаслени и медицински култури"

9

3

Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в емеделските стопанства:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.

От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.

7 и над 7 работни места – 7 т.

7

4

Кандидатът е млад фермер (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г. – до 40 г.), които е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и олупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1

6

5

Проекти на земеделски стопани жени

5

6

Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в реход към биологично производство на продукти

5

7

Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС

5

8


Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват.

4

9

Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони

4

ОБЩО

60


Период за прием:
Начало на прием: 17.02.2020 г. Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 часа.


Лице за контакт от МИГ Кирково - Златоград:
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Юлия Бойчева, тел. 0882 629 955Офиса на МИГ – тел.03071/42-05
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.Въпроси могат да бъдат отправяни по ел. поща на МИГ( mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg ), до 3 седмици преди крайния срок, т.е. до 24 април 2020.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития