A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Качество на атмосферния въздух в Златоградвторник, 06 Февруари 2018  1871

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Уведомяваме Ви, че в периода от 16.00 часа на 30.01.2018 г. до 15.00 часа на 31.01.2018 г. Мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория Пловдив е извършила измерване на качеството на атмосферния въздух в района на гр. Златоград.
В резултат на проведеното 24-часово замерване качеството на атмосферния въздух е установено, че показателят фини прахови частици (ФПЧ10) превишава средноденонощната норма, съгласно Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
Средната стойност на фини прахови частици, в периода 16.00 часа- 24.00 часа на 30.01.2018 г., е 195, при норма 50 µg/m3, като най –висока е в 21.00 часа – 351, а най –ниска е в 16.00 часа- 53 µg/m3. Средната стойност на фини прахови частици, в периода 01.00 часа – 15.00 часа на 31.01.2018 г., е 48 µg/m3, при норма 50 µg/m3, като най –висока е в 09.00 часа – 155, а най –ниска е в 13.00 часа- 11 µg/m3.
Във връзка с констатираните превишения по показател фини прахови частици при извършеното 24 часово замерване, както и с цел получаване на пълен анализ за състоянието на атмосферния въздух в гр. Златоград, от страна на Община Златоград е отправено искане, до РИОСВ Смолян, за включването ни като пункт в Националната система за мониторинг на околната среда, както и за необходимостта от изготвянето на програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития