A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯсряда, 12 Юли 2023  159

ИНФОРМАЦИЯ

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

www.eeagrants.bg

„Работим заедно за зелена, конкурентна и включваща Европа“

Проект BGENVIRONMENT-4.004-0001
Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите парникови газове и да се адаптират към променящия се климат

 

Община Златоград, заедно с общините Димитровград и Любимец, неправителствените организации в обществена полза  „Фабрика за екологични инициативи“ и Клуб „Икономика 2000“ и партньорът от Норвегия IOWA AS, започнаха изпълнението на проекта „Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и е с продължителност 12 месеца  в периода 28.04.2023 г. – 28.04.2024 г.

Бюджетът на проекта е 1 025 612,75 лв. Финансовият принос на ФМ на ЕИП е 968 273,60 лв.

Общата цел на проекта е:

  • Да се повиши способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат

Специфичните цели на проекта са:

  • Да се повиши капацитетът на общинските служители да планират и изпълняват действия в областта на смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
  • Да се подобрят знанията и експертизата на местните общности по въпросите, свързани с климата.

Основните дейности по проекта са:

  • Създаване на местни обществени съвети по климата
  • Аналитичен преглед на наличната ситуация в трите общини относно планиране и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата
  • Провеждане на обучения за повишаване на знанията и уменията на общинските експерти за планиране и изпълнение на местните политики по климата и привличане на местните общности в процеса на тяхното разработване и прилагане
  • Проучване и разпространяване на добри практики за смекчаване и адаптация към изменението на климата, вкл. в Норвегия като страна донор
  • Разработване на Планове за устойчива енергия, климат и адаптация към измененията в климата
  • Прилагане на мерки за смекчаване изменението на климата чрез изпълнение на малки инвестиционни проекти, пряко допринасящи за намаляване на емисиите на парникови газове
  • Разработване на Планове за обществена осведоменост за смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Община Златоград ще информира своевременно обществеността за събитията и резултатите по проекта.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
119

Актуално
Предстоящи събития