A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯвторник, 03 Януари 2023  248

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Стартира прием на заявления по Проект BG05SFPR002-2.001-0057-C01 „Грижа в дома в община Златоград“

 

От 03.01.2023 г. започва прием на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравната услуга „Грижа в дома“ по Проект BG05SFPR002-2.001-0057-C01 „Грижа в дома в община Златоград“ по Процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

„Грижа в дома“ ще се предоставя в периода  01.02.2023 г.- 31.01.2024г. със следните дейности:

 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;
 • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

 

I. За ползване на мобилната социално-здравна услуга, която ще се предоставя по домовете от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

 • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване
 • лица с увреждания;

След извършване на оценка на одобрените лица ще бъде предоставена комплексна услуга - ежедневно или периодично, според  потребностите, като не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

Кандидатите за ползване на патронажната грижа подават следните документи:

 • Заявление (по образец)
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • Медицински протокол на ЛКК (копие);
 • Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Декларация за информирано съгласие /по образец/.

II. За предоставяне на социално – здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Община Златоград набира следните специалисти:

 1. Диспечер - /на пълно работно време/;
 2. Медицински специалисти /медицински сестри/ – 2 бр.; /непълно работно време/
 3. Рехабилитатор -  2 бр. – /непълно работно време/
 4. Психолог – 1бр; /договор за услуга/
 5. Домашни помощници – 16 бр. / на пълно работно време/
 6. Шофьор – 1бр. / на пълно работно време/

Кандидатите за предоставяне на патронажната грижа подават следните документи:

 • Заявление (по образец)
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография  (по образец);
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Копие на документ за завършено образование ;
 • Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги ;
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Декларация за информирано съгласие /по образец/
 • Други документи ………………………………………………………...

 

Документи се приемат в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград – ул. „Салaвей“ №1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за контакт: Николай Шопов – Ръководител на проекта - 0894744396


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития