A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯпетък, 13 Май 2022  62

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

На 13.05.2022 г. Кмета на община Златоград подписа допълнително споразумение №1 към Договор BG05M9OP001-6.002-0065 "Патронажна грижа + в община Златоград" с което се удължават дейностите по Проект "Патронажна грижа + в община Златоград" по Процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа +-Компоненет 2“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19”, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Срока на проект BG05M9OP001-6.004-0113  "Патронажна грижа + в община Златоград" е до 02.12.2022 г.

Основната цел, е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Проектът реализира следните дейности:

  • Направление 1 - дейност Патронажна грижа

Дейността включва следните мерки:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

  • Направление 2 - дейност Превенция на Covid - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Дейността включва следните мерки:

1. Осигуряване на ЛПС.

2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.

4. Допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

Общата стойност на проекта е 232 395,18 лева


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития