A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯпетък, 20 Май 2022  190

Уважаеми съграждани,

Поради зачестили запитвания по повод на възможности за финансиране на енергоефективни мерки в сгради, предоставяме информацията, записана в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), стълб 2 „Зелена България“, с уточнението, че на този етап все още няма конкретика за процеса по кандидатстването. Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради ще могат да кандидатстват за санирането на жилища, като задължителни условия са наличието на техническо обследване, чрез което се съставя и технически паспорт на сградата, както и обследване за енергийна ефективност. Условие за допустимост е обследването за енергийна ефективност да доказва постигане на клас на енергопотребление минимум "B" и поне 30 % спестяване на първична енергия за обновената сграда. Клас "А" на енергопотребление се изисква да постигнат публичните и производствените сгради. Все още не е уточнено дали документите за кандидатстването ще се подават в общините или ще бъде избрана друга форма на управление на проекта. Обсъждат се и критериите за класиране на подадените проектни предложения, все още не е уточнено кой от двата показателя - разгъната застроена площ или постигнато енергоспестяване, ще има по-голяма тежест при крайното класиране.

            Друга инвестиция, за която ще могат да кандидатстват както еднофамилни, така и многофамилни сгради, е финансиране на мерки за енергия от възобновяеми източници. Изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване или изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW. Двете мерки за използване на възобновяема енергия от домакинствата  ще бъдат финансирани със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

В НПВУ инвестициите са разписани по следния начин:

Инвестиция 1: „Енергийна ефективност в сграден фонд“. Мярката предвижда изпълнението на три компонента за повишаване на енергийната ефективност. Задължително изискване след изпълнение на мерките по всички компоненти е да се постигнат икономии на първична енергия от 30% за всеки обект, като постигнатите енергийни параметри се оценяват въз основа на изготвен доклад за одит на енергийната ефективност. В рамките на първия компонент се предвижда да бъдат финансирани мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сграден фонд на страната. Обновяването на жилищните сгради ще бъде изпълнявано в съответствие с целите на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт до 2050 г., като ще се финансират предвидените мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Жилищните сгради, финансирани по този компонент, са разделени в две групи в зависимост от момента на кандидатстване на сдруженията на собствениците: група 1 при кандидатстване на сдруженията до март 2023 г., предвиждащ 100% проектно финансиране от схемата и група 2 – за сдружения, кандидатстващи от април 2023 г. до декември 2023 г., при предвидено 80% проектно финансиране от схемата и 20% самоучастие на сдруженията. За група 2 е предвидена възможност, при желание от страна на сдруженията на собствениците на сградите, за осигуряване на техния финансов дял от обновителните дейности чрез договор за енергийно спестяване (ЕСКО компонент) или друг финансов механизъм. Подходът предполага, че спестените разходи в бъдеще ще бъдат трансформирани в предварителна инвестиция. За целта ще бъде избрана междинна организация (Българската банка за развитие, Фондът за енергийна ефективност или друга финансова институция), която да поеме обслужването на ЕСКО компонента и да осигури предварителната инвестиция, след което да получава в определен период заплащания от собственика или обитателя на сградата. Ще бъдат поканени електроразпределителните дружества или други дружества за комунални услуги, чрез които да става разсроченото във времето изплащане на първоначалната инвестиция на компонента. Ще се търси подход, при който вноските да бъдат изчислени така, че заедно с разходите за отопление да са под равнищата на сегашните средни разходи за отопление. Така вноските няма да доведат до допълнителна финансова тежест за домакинствата, но ще доведат до подобрен температурен комфорт и по здравословна среда. Планираният ресурс за този компонент е 1 496.4 милиона лева. Преобладаващата част от ресурса (1 189.5 милиона лева) е за сметка на МВУ, а националното съфинансиране (306.9 милиона лева) следва да бъде осигурено от сдруженията на собствениците (70.6 милиона лева) и държавния бюджет (236.3 милиона лева).

            Вторият и третият компонент предвиждат мерки за финансиране за енергийно обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради и сгради в областта на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. Допустимите бенефициенти по третия компонент обхващат микро/малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна при най-много 50% интензитет на предоставената безвъзмездна финансова помощ. Планираният ресурс е 617.7 милиона за сметка на МВУ, което е допълнено от национално и частно съфинансиране. Енергийната ефективност се разглежда като приоритет от първостепенно значение, предвид значението и за подобряване на енергийната сигурност на страната чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия, намаляване на разходите за енергия на бизнеса, домакинствата и администрацията, създаване на повече работни места, подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове и повишаване качеството на живот на гражданите. Спестяването на енергия е един от най-бързите и разходно-ефективни начини за постигане на стратегическите цели за борба с климатичните промени, гарантиране на енергийната сигурност и постигане на устойчиво икономическо и социално развитие. Общият планиран ресурс за жилищни и нежилищни сгради е 2 475.4 милиона лева (от които 1 807.2 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване) с период на изпълнение 2022-2026 г.

Инвестиция 2: Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради. Програмата цели да повиши използването на енергия от възобновяеми източници при крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез финансиране закупуването на нови слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи. Предвидено е финансирането на два вида мерки за използване на възобновяема енергия от домакинствата: - Изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 100% от стойността на системата, но не повече от 1 960.83 лева; - Изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000,00 лева. Енергийно бедни домакинства, могат да кандидатстват за безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. В случай на техническа възможност за използване на акумулатори домакинствата могат да ги включат в проекта за фотоволтаична система, доколкото не се надхвърля прага от 15 000 лв. Домакинствата могат да инсталират фотоволтаични инсталации, чиято мощност надхвърля 10 кW и стойност от 15 000 лв., но безвъзмездното финансиране е ограничено до 15 000 лв. Общият планиран ресурс е 240.0 милиона лева (140.0 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 100.0 милиона лева национално и частно съфинансиране) с период на изпълнение 2022-2025 г.         

            При по-конкретна информация, Община Златоград ще организира информационна кампания за популяризиране на инвестициите сред местната общественост. Обръщаме внимание на собствениците на сгради, които вече разполагат с изготвени обследвания, да прегледат отново документацията за необходимост от актуализиране.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития