A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯсряда, 21 Април 2021  193

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Стартира прием на заявления за длъжността „хигиенист“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности – ЦСРИ, ЦОП, ДЦДЛУ „Зора“ град Златоград по Проект BG05M9OP001-6.002-0065 "Патронажна грижа + в община Златоград"

От 26.04.2021 г. започва прием на заявления за длъжността „хигиенист“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности – ЦСРИ, ЦОП, ДЦДЛУ „Зора“ град Златоград по Проект BG05M9OP001-6.002-0065 "Патронажна грижа + в община Златоград" по Процедура: BG05FMOP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обявените работни места са както следва:

  1. За социалната услуга ЦСРИ град Златоград – 1 бр.
  2. За социалната услуга ЦОП град Златоград – 1 бр.
  3. За социалната услуга ДЦДЛУ „Зора“ град Златоград – 1 бр.

Изисквана минимална степен на завършено образование: начално

Години професионален опит: не се изискват

Кандидатите подават следните документи:

  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография  (по образец);
  • Копие на документ за завършено образование;
  • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
  • Декларация за информирано съгласие /по образец/
  • Други документи ………………………………………………………...

Документи се приемат в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград – ул. „Салaвей“ №1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 в периода 26.04.2021 г. – 14.05.2021 г.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 1  от КТ за срочен трудов договор на пълен работен ден на минимална работна заплата и със срок на изпитване (чл.70, КТ) един месец, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград – ул. „Салaвей“ №1, всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

Лице за контакт: Николай Шопов – Ръководител на проекта - 0894744396


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития