A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯпонеделник, 12 Април 2021  195

ИНФОРМАЦИЯ

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0065 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

От 12.04.2021 г. започва прием на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравната услуга по Проект BG05M9OP001-6.002-0065 „Патронажна грижа + в община Златоград“, по Процедура: BG05FMOP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Патронажната грижа ще се предоставя в периода  01.06.2021 г.- 31.05.2022 г. със следните дейности:

 • Медицинска рехабилитация
 • Двигателна рехабилитация
 • Психологическа подкрепа
 • Домашен помощник

I.За ползване на мобилната социално-здравна услуга, която ще се предоставя по домовете от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

Хора с увреждания; възрастни хора в невъзможност за самообслужване; лица над 54 г.; други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с Covid-19; лица от рискови групи за заразяване с Covid-19.

След извършване на оценка на одобрените лица ще бъде предоставена комплексна услуга до 2 часа на ден  - ежедневно или периодично, според  потребностите, като не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

Кандидатите за ползване на патронажната грижа подават следните документи:

 • Заявление (по образец)
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • Медицински протокол на ЛКК (копие);
 • Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Декларация за информирано съгласие /по образец/.

 

II. За предоставяне на социално – здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Община Златоград набира следните специалисти:

 1. Медицински специалисти /медицински сестри/ – 2 бр.; /непълно работно време/
 2. Рехабилитатор -  1бр. – /непълно работно време/
 3. Психолог – 1бр; /договор за услуга/
 4. Домашни помощници – 3 бр. / на непълно работно време/
 5. Шофьор – 1 бр. / на пълно работно време/

Кандидатите за предоставяне на патронажната грижа подават следните документи:

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография  (по образец);
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Копие на документ за завършено образование;
 • Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги;
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Декларация за информирано съгласие /по образец/
 • Други документи

За Община Златоград документи се приемат в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград на ул. „Славей“ №1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, в периода от 12.04.2021 г. до 07.05.2021 г.

Лице за контакт: Николай Шопов – Ръководител на проекта - 0894744396


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития