A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯпонеделник, 22 Март 2021  254

ИНФОРМАЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Одобрен е проекта на Община Златоград " Патронажна грижа + в община Златоград" по Процедура: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Основната цел, е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Проектът е с продължителност 14 месеца, стартира от 01.04.2021г. и ще реализира следните дейности:

 

  • Направление 1 - дейност Патронажна грижа
Дейността включва следните мерки: 
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора. 
2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 
3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). 
4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

 
  • Направление 2 - дейност Превенция на Covid - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности
Дейността включва следните мерки: 
1. Осигуряване на ЛПС. 
2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. 
3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19. 
4. Допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).
Общата стойност на проекта е 154 930,13 лева


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития