A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯчетвъртък, 03 Септември 2020  171

ИНФОРМАЦИЯУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД И ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ,
На 03.08.2020 г. Кметът на Община Златоград подписа допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0039-C01, по проект "С грижа за хората в нужда" по Процедура: BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Община Златоград е водеща организация по проекта, а партньор е Община Чепеларе.
С подписване на допълнителното споразумение се продължават дейностите по проекта от 02.09.2020 г.
до 02.03.2021 г. Основната цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от Общините Златоград и Чепеларе, чрез почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите.
Стойността на компонент 4 към договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0039-C01 е 56 034,72 лева.


Общата стойност на договор BG05M9OP001-2.040-0039-C01 по проекта е 345 229,16 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ, в размер на 293 444.78 лева.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития