A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯчетвъртък, 02 Януари 2020  471

ИНФОРМАЦИЯУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,
Стартира предоставянето на социално – здравни услуги по Проект BG05M9OP001-2.041-0001 ”Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот”


От 02.01.2020 г. стартира предоставянето на социално – здравни услуги в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.041-0001 ”Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот” по Процедура: BG05M9OP001-2.041 „МИГ Кирково – Златоград – По добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград ” чрез Водено от общностите местно развитие, по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
По проекта ще се предоставят социални и здравни услуги на 30 лица с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване на територията на Община Златоград от Психолог, медицинска сестра, социален работник, 15 лични асистенти и 15 домашни помощника.
Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Повишаването на достъпа до услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.
Срокът на проекта е до 31.12.2020 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития