A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯпонеделник, 17 Юни 2019  467

ИНФОРМАЦИЯУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Стартира прием на заявления за социално – здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“


От 17.06.2019 г. започва прием на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравната услуга по Проект № BG05M9OP001-2.040-0039-C001 " С грижа за хората в нужда " по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Община Златоград е водеща организация по проекта, а партньор е Община Чепеларе.

Патронажната грижа ще се предоставя в периода 01.09.2019- 31.08.2020г. със следните дейности:
• Медицинска рехабилитация
• Двигателна рехабилитация
• Психологическа подкрепа
• Домашен помощник

I. За ползване на мобилната социално-здравна услуга, която ще се предоставя по домовете от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:
1. Възрастни над 65 годишна възраст (навършили 66 години), със затруднения, ограничения или невъзможност за самообслужване;
2. Хора с увреждания и здравни проблеми и техните семейства с ограничения или невъзможност за самообслужване.
След извършване на оценка на одобрените лица ще бъде предоставена комплексна услуга до 2 часа на ден - ежедневно или периодично, според потребностите, като не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти .
Кандидатите за ползване на патронажната грижа подават следните документи:
• Заявление (по образец)
• Документ за самоличност (за справка);
• Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
• Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• Медицински протокол на ЛКК (копие);
• Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
• Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
• Декларация за информирано съгласие (по образец).

II. За предоставяне на социално – здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Община Златоград набира следните специалисти:
1. Медицински специалисти – 2 бр.;
2. Рехабилитатор - 1бр. – /непълно работно време/
3. Психолог – 1бр;
4. Домашни помощници – 3 бр. / на непълно работно време/
5. Шофьор на непълно работно време;
6. Диспечер на непълно работно време.
Кандидатите за предоставяне на патронажната грижа подават следните документи:
• Документ за самоличност (за справка);
• Автобиография (по образец);
• Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
• Копие на документ за завършено образование;
• Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги;
• Декларация за обработка на лични данни (по образец);
• Декларация за информирано съгласие (по образец).

За Община Златоград документи се приемат в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград – ул. „Славей“ №1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 в периода 17.06.2019 г. – 19.07.2019 г.
Лице за контакт: Николай Шопов – Ръководител на проекта - 0894744396


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития