A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ГОДИШНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА БЮДЖЕТ 2013 г.четвъртък, 31 Януари 2013  888

ГОДИШНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА БЮДЖЕТ 2013 г.


Приоритет I. Оползотворяване на европейски средства за реализиране на мащабни инфраструктурни обекти

 Успешно финализиране на проекти с реализирани строителни дейности през 2012 г.:

- „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица, от о.т. 970 до о.т.977 по бул. „България” и почистване на речното корито” /Краен срок за изпълнение на проекта: 30.05.2013/;
- „Благоустрояване на площад в централната градска част на град Златоград” /Краен срок за изпълнение на проекта: 08.04.2013 г./;
- „Изграждане на Комуникационно трасе гр.Златоград – ГП „Златоград – Термес – Ксанти” /Краен срок за изпълнение на проекта: 14.03.2013 г./;
- „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с.Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград” /Краен срок за изпълнение на проекта: 23.06.2013 г./;

 Реализиране на одобрени, през 2012 г., проекти и кандидатстване с нови проектни предложения за финансиране от Европейския съюз и по различни донорски програми:

- „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград, подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермалния водоизточник”;
- „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов”- внедряване на енергийноефективни мерки и закупуване на медицинско оборудване”;
- „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВИК мрежи в гр.Златоград”;
- „Cross Border Accessibility infrastructure” (Трангранична достъпна инфраструктура), с акроним CrossAccess;
- „Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград” /Краен срок за изпълнение на проекта 23.05.2013 г./
- „Внедряване на енергоефективни мерки за сградата на СОУ „Антим I-ви” гр. Златоград, ОУ „Васил Левски” гр. Златоград, Общинска администрация гр. Златоград ”;
- „Създаване на единен туристически пакет за регион „Средни Родопи”;
- OUTLAND – „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия /горски пожари/ в Гърция и България”
- Благоустрояване на кооперативен пазар-ново предложение;
- Благоустрояване на площад в с. Долен-ново предложение;
- Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата в с. Ерма рек–ново предложение;
- Изграждане на комуникационно трасе – втори етап - ново предложение;
- Модернизация на уличното осветление – ново предложение;Приоритет II. Финансова стабилизация на община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи

 Осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните програми и ПРСР;
 Анализ на изпълнение на мерките, заложени в Програма за подобряване на финансовото състояние на община Златоград, включване на допълнителни мерки за подобряване на финансовото състояние.
 Ефективно управление на общинската собственост с цел осигуряване на собствени приходи в условията на финансова криза


Приоритет III. Подобряване на общинската инфраструктура

 Реконструкции, основен и текущ ремонт на улична мрежа;
 Реализиране на успешни и прозрачни форми на публично-частно партньорство, в съответствие с новата нормативна база;
 Поддържане на зелените площи, чистотата, уличното осветление;
 Осигуряване средства за поддържане на реализираните обекти по ОП;
 Подпомагане на общинската образователна система;
 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора със специални потребности;

Приоритет IV. Осигуряване на качествени здравни и социални услуги и
 Подобряване на материалната база на здравните и социални заведения;
 Осигуряване и развитие на качествени здравни и социални услуги;
 Разширяване обхвата на предоставяните социални услуги;

Приоритет V. Подобряване предоставянето на административни услуги


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития