A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Фонд „ИН ВИТРО”понеделник, 26 Септември 2016  1114

На  основание  П Р А В И Л Н И К за  предоставяне на средства от фонд „ИН ВИТРО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, жители на община Златоград


ОБЯВЯВАМ:


І. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА  НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА, С  БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМИ ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА АРТ:


1. Да са само български граждани, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Златоград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

2. Да нямат задължения към Община Златоград;

3. Да са здравно осигурени;

4. Всеки от кандидатите да е пълнолетен;

4. Да не са поставени под пълно запрещение;

5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация (Приложение № 2);

6. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечими единствено с методите АРТ и по-конкретно IVF или  ICSI. Удостоверяването се извършва с медицински документи: епикризи, етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.


ІІ.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:


1. Заявление по образец, подадено от името на жената

2. Копие от лична карта – 2 броя

3. Удостоверение за граждански брак или декларация за фактическо съжителство /Приложение №2/

4. Декларация, удостоверяваща липса на кръвно родство  /Приложение№3/

5. Декларации от заявителите, че не са поставени под пълно запрещение /Приложение №4/ - 2 броя

6. Свидетелства за съдимост - 2 броя

7. Медицинска документация

8. Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права - 2 броя


ІІІ.МЯСТО И СРОК  ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:


Документите се приемат в  деловодството  на Общински съвет Златоград , сграда на Общинска администрация Златоград, ІІ етаж, ул. „Стефан Стамболов” № 1, гр. Златоград до 20.10.2016г.


Емилия Кръстева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
по чл.9 от Правилника за  предоставяне
на средства от фонд „ИН ВИТРО”
на семейства и лица, живеещи на семейни начала
с репродуктивни проблеми, жители на община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития