A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Доброволни граждански формирования чрез проектвторник, 16 Декември 2008  3647

От 2004 година на територията на златоградска община е налице партньорство между местната власт и институциите за решаване на конкретни проблеми, свързани с обществения ред и безопасността.

В тази връзка през 2008 година бе иницииран и учреден ОБЩЕСТВЕН ФОНД „РЕД И СИГУРНОСТ" за изпълнение на мероприятията по охрана на обществения ред, безопасността на движението и обезпечаване на дейности от Обществения договор, страни по който са РУ на МВР Златоград, Гранично полицейско управление-Златоград и община Златоград.

С проект „Заедно с доброволците-за нашата сигурност", РУ на МВР, гр. Златоград, съвместно с общините Златоград и Неделино, прави реалност Доброволните граждански формирования в нашия район.

Районът, обслужван от РУ на МВР-Златоград, обхваща територията на общините Златоград и Неделино с обща площ 278 кв.м. и с население 25 000 жители.

Развитието на туризма, бъдещото отваряне на ГКПП край гр. Златоград, международните фестивали и срещи, са предпоставка за увеличаване на нарушенията на обществения ред, като до този момент средния годишен брой на установените нарушения на обществения ред са около 620, главно по Наредба №1 за опазване на обществения ред и по УПДХ.

С гореспоменатия проект ще се създадат Доброволни граждански формирования, които заедно със служители на Районно управление на МВР-Златоград ще повишат сигурността в обслужвания район.

Проектът е на стойност 5 000 лв., като двете общини отпускат по 500 лв., а ОБЩЕСТВЕНИЯ ФОНД „РЕД И СИГУРНОСТ"-200 лв.

Той може да послужи и като експериментален модел за мултиплициране на дейността на доброволните формирования в други общини в страната.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития