A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

А П Е Лвторник, 07 Юни 2016  650

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Във връзка с обявения пожароопасен сезон Районна Служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Златоград, напомня на всички да спазват стриктно мерките за пожарна безопасност:

1. Стриктно да се спазва забраната за паленето на открит огън през обявения пожароопасен сезон;
2. При излети на открито паленето на огън да става само на обозначени и обезопасени за тази цел места, като се вземат мерки за изгасяване на огнищата след приключване на излета;
3. Да се избягва пушенето в горските масиви и изхвърлянето на незагасени угарки от цигари в близост до изсъхналата горска растителност;
4. Пребивавщите в горски и земеделски масиви пастири, да спазват стриктно забраната за палене на огън в горския и земеделски фонд;
5. Отпадъците при почистването на селскостопанските имоти да се изхвърлят, а не да се изгарят;
6. Пчеларите имащи кошери да вземат предпазни мерки за недопускане възникване на пожари при използване на огън за опушване на кошерите;
7. При варенето на буркани в близост до изсъхнала растителност да се предприемат мерки за предотвратяване на евентуално запалване, като мястото се ороси с вода и се огради с негорими материали;
8. Родителите и близките да обърнат особено внимание на децата при боравенето им с огнеизточници в близост до горими материали;
9. Фирмите и лицата, извършващи сеч в горските масиви да предприемат мерки за недопускане на пожари;
10. Собствениците на ел.съоръжения (далекопроводи), преминаващи през горски масиви и частни горовладелци, да предприемат мерки за подмяна на негодни изолатори и почистване на просеките под далекопроводите;
11. Да не се изхвърлят не загасени угарки от цигари от прозорците на автомобилите;
12. Собственици и водачи на МПС да избягват паркирането и престоя на разстояние 10 м. преди и след пожарните хидранти;
13. Собствениците и водачите на земеделска техника и МПС, участващи в прибирането на реколтата и превоз на груб фураж (сено и слама), е необходимо да имат предвид следното:
-Техниката следва да бъде проверена от органите за „Пожарна Безопасност и Защита на Населението” и за същата да бъде издадено съответното Становище за допускане до участие в жътвената кампания;
- Техниката да е оборудвана с подръчни противопожарни уреди и съоръжения;
- Водачите на МПС и земеделска техника да са инструктирани за правилата за пожарна безопасност.
14. При забелязване на лица извършили запалване на сухи треви, стърнища и растителни отпадъци или предизвикали пожари, Ви молим за незабавно съдействие като се съобщи за това на телефон тел. 112 или 03071/40-30.
15. Имайки в предвид последиците от бедственото положение по време на обилните снеговалежи през месец Март 2015г. (голямо количество нападала дървесна масса), трябва да се знае, че това допълнително допринася за:
- Вероятността от възникване на пожар в горски и земеделски фонд;
- Бързото разпростарнение на пожара;
- Вероятността пожара от низов бързо да прерасне във върхов;
- Усложнява работата за бързото и ефективно действие на екипите за ПБЗН по време на гасителните действия;
- И не на последно място застрашава живота, както на органите за ПБЗН и доброволците, така и на населението.
При възникване на пожар позвънете на тел. 112 или 03071/40-30 и на кратко обяснете:
Кой (име и тел. за връзка) се обажда; от къде (точен адрес) се обажда; за какво се обажда (опишете ситуацията)! Бъдете по-подробни в информацията !

Районна Служба „Пожарна Безопасност и Защита на Населението” гр. Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
32
понеделник, 21 Ноември 2022
42

Актуално
Предстоящи събития