A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 09 Март 2021  453

ЗАПОВЕД

№ 68/ 08.03. 2021 г.

Във връзка със Заповед № 22/27.01.2021 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № З 208/03.12.2020 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет с площ 14,00 кв. м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба”, с. Долен, Община Златоград, УПИ ХV-Здравна служба, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на  с. Долен, по акт за публична общинска собственост № 1364/31.01.2017 г.; въз основа на доклад от 02.03.2021 г. и протокол № 1 от 02.03.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 22/27.01.2021 г.  на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: АСЕНОВ ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: обл. **********, общ. **********, гр. **********, ж. к. **********, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, представлявано от доктор Радослав ********** Асенов, ЕГН: **********, притежаващ лична карта № **********, издадена на ********** от МВР – **********, за спечелило конкурса за отдаване под наем на лекарски кабинет с площ 14,00 кв. м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба”, с. Долен, Община Златоград, УПИ ХV-Здравна служба, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на  с. Долен, по акт за публична общинска собственост № 1364/31.01.2017 г.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1. Предложената наемна цена за лекарски кабинет с площ 14,00 кв. м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба”, с. Долен, Община Златоград е в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), без вкл. ДДС. Върху цената се начислява ДДС.

2. Предназначение на лекарски кабинет с площ 14,00 кв. м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба”, с. Долен, Община Златоград: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.

3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинета в размер на 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева), без вкл. ДДС.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса и да се обяви в интернет – страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, преписката се прекратява, а внесеният депозит се задържа. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития