A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 09 Март 2021  419

ЗАПОВЕД

№ 69 / 08.03. 2021 г.

Във връзка със Заповед № 11/13.01.2021 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № З 207/03.12.2020 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 2 с площ 13,09 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт  за публична общинска собственост № 1670/11.12.2019 г.; Заповед № 47/18.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград, с която e удължен срок за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет № 2 с площ 13,09 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград; въз основа на доклад от 02.03.2021 г. и протокол № 2 от 02.03.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 47/18.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: Д-Р КАЛИН ********* ЕФИМОВ, ЕГН: *********, притежаващ лична карта № *********, издадена на ********* от МВР – *********, за спечелил конкурса за отдаване под наем на лекарски кабинет № 2 с площ 13,09 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт  за публична общинска собственост № 1670/11.12.2019 г., 

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1. Предложената месечна наемна цена за лекарски кабинет № 2 с площ 13,09 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград е в размер на 44,11 лв. (четиридесет и четири лева и  единадесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Предназначение на лекарски кабинет № 2 с площ 13,09 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград: кабинет по нервни болести.

3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинета в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), без вкл. ДДС

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в конкурса, да се обяви в интернет – страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, преписката се прекратява, а внесеният депозит се задържа. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития