A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 30 Септември 2020  304

ЗАПОВЕД
№ 376/28.09.2020 г.

Във връзка със Заповед № 282/23.07.2020 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № З 127/30.06.2020 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване, безсрочно и възмездно, право на строеж, за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център, в поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1671/11.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 791/16.12.2019 г., том ІІІ-133, партида 9547, при следните граници на имота: ПИ с идентификатор 31111.35.370; ПИ с идентификатор 31111.35.758; ПИ с идентификатор 31111.35.759 и ПИ с идентификатор 31111.35.212; въз основа на Доклад от 23.09.2020 г.; Протокол № 1 от 16.09.2020 г. и Протокол № 2 от 18.09.2020 г. на Комисията, назначена със същата Заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ: “ПРОМЕТЕЙ ОЙЛ” ЕООД, ЕИК ******** , със седалище и адрес на управление: обл. ********, общ. ********, гр. ********, ул. ******** № ***, представлявано от Александър ******** Ефимов, ЕГН: ********, притежаващ лична карта № ********, издадена на ******** от МВР – ********, за спечелило конкурса за учредяване, безсрочно и възмездно, право на строеж, за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център със застроена площ 258 кв.м. и разгъната застроена площ 536,75 кв.м., в поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1671/11.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 791/16.12.2019 г., том ІІІ-133, партида 9547, при следните граници на имота: ПИ с идентификатор 31111.35.370; ПИ с идентификатор 31111.35.758; ПИ с идентификатор 31111.35.759 и ПИ с идентификатор 31111.35.212, съгласно идеен проект, представен от СУПЕРФИЦИАРА с предложението му за участие в конкурса.
І. Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:
1. Цената на отстъпеното право на строеж върху общински имот за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център със застроена площ 258 кв.м. и разгъната застроена площ 536,75 кв.м., в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, е размер на 52 031,00 лв. (петдесет и две хиляди тридесет и един лев).
2. Задължения на СУПЕРФИЦИАРА:
2.1. Да изгради двуетажна сграда за Дентален център със застроена площ 258 кв.м. и разгъната застроена площ 536,75 кв.м.в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, съответстваща на предложения с офертата за участие в конкурса идеен проект и съгласно линеен график за изпълнение на СМР на сградата.
2.2. Да извърши инвестиции около сграда на Дентален център, в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, в размер на 32 000,00 лв. (тридесет и две хиляди лева), без включен ДДС.
Инвестициите да бъдат реализирани чрез извършване на:
Вертикална планировка на УПИ, съгласно одобрен проект, включващ направа на: паркоместа, тротоари, зелени площи, парково осветление и ограда и в срок до датата на въвеждане в експлоатация на обекта.
2.3. Да разкрие 11 (единадесет) бр. нови работни места.
2.4. Да запази предназначението и отреждането на урегулирания поземлен имот - УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, за срок от 50 години, след въвеждането на сградата в експлоатация.
2.5. Да не прехвърли правото на собственост на изградения обект, предмет на конкурса, за срок от 50 години, след въвеждането му в експлоатация.
ІІ. СУПЕРФИЦИАРЪТ следва да заплати на Община Златоград, както следва:
1. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на за отстъпване право на строеж, в размер на 1 560,93 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева и деветдесет и три стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 312,19 лв. (триста и дванадесет лева и деветнадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
2. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 52,03 лв. (петдесет и два лева и три), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 10,41 лв. (десет лева и четиридесет и една стотинка), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия конкурса участник, на дирекция АПО, ОС и З и на дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. І и т. ІІ на настоящата заповед да се внесат от СУПЕРФИЦИАРА, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязла в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград:
1). Приходи от отстъпване право на строеж: вид плащане: 445900.
2). 3 % местен данък, с вкл. ДДС: вид плащане: 442500.
3). Оценка на лицензиран оценител, с вкл. ДДС: вид плащане: 448007.
4). Вписване на договор за отстъпено право на строеж, с вкл. ДДС: вид плащане:
448007.
5) Такса „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти”: вид плащане: 448007.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчването на влязла в сила заповед, счита се, че СУПЕРФИЦИАРЪТ се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития