A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 29 Март 2013  172

ЗАПОВЕД
144/28.03. 2013 г.   


Във връзка със Заповед № 38/28.01.2013 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решение № Е300/29.11.2012г. и Решение № Е 356/28.12.2012г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа,   кв. 9 по ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), с  акт за частна общинска собственост № 761/16.12.2011 г., и Заповед № 108/11.03.2013 г. на кмета на община Златоград, с която е удължен срока за подаване на предложения за участие в конкурса,

въз основа на протокол от 26.03.2013 г. и доклад от 26.03.2013 г. на комисията, назначена със Заповед № 38/28.01.2013 г. на кмета на община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 50, т. 3 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


1. ОПРЕДЕЛЯМ „ТЕРЗИЯ БГ” ЕООД с ЕИК*********, със седалище и адрес на управление: **********,  представлявано от Александър Каменов Митушев с ЕГН **********, притежаващ лична карта № *********, издадена на *********** от ********, за спечелил конкурса за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа,   кв. 9 по ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), с  акт за частна общинска собственост № 761/16.12.2011 г., вписан в служба по вписвания в Районен съд Златоград с вх. рег. № 570/22.12.2011 г., том ІІІ-31, дело 396, партида 2708, 2709.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1. Предназначението - продължаване на предназначението на имота, като част от Етнографски ареален комплекс.

2. Срок на ползване  –  за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.

3. Предложената цена на правото на ползване за срока от 10 години е в размер на 50 807,30 лв.(петдесет хиляди осемстотин и седем лева и тридесет стотинки), без включен ДДС. Правото на ползване е възмездно  и е формирано от предложената финансово обезпечена инвестиционна програма.

4. Предложение за финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на имота при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на паметници на културата, , със следните остойностени дейности и начина на изпълнението и отчитането:


І.

Възстановяване шлюзовете на бента към воденичната вада

КСС /остойностено/

 

Изкопни работи, машиносмяна

2 бр. х 320,00 = 640,00 лв

 

Демонтаж, отремонтиране и монтаж на шлюзове

1 бр. х 2000,00 = 2000,00 лв

 

ОБЩО:

2 640,00 лв

 

Предвижда се дейностите по т.І да се извършат  еднократно за целия период на възмездно ползване

ВСИЧКО ЗА Т.І
2 640,00 лв

 

 

 

ІІ.

Ежегодно почистване и укрепване на воденичната вада

КСС /остойностено/

 

Почистване и укрепване на воденичната вада

1 бр. х 1200,00 = 1200,00 лв

 

ОБЩО:

1 200,00 лв

 

Предвижда се дейностите по т.ІІ да се извършват ежегодно, т.е. десетократно за целия период на възмездно ползване

ВСИЧКО ЗА Т.ІІ
12 000,00 лв

 

 

 

ІІІ.

Основен ремонт на дървените части валявица, тепавица и воденица-караджейка

КСС /остойностено/

 

Основен ремонт на дървените части валявица, тепавица и воденица-караджейка

1 бр. х 3900,00 = 3900 лв

 

ОБЩО:

3 900,00 лв

 

Предвижда се дейностите по т.ІІІ  да се извършат  еднократно за целия период на възмездно ползване

ВСИЧКО ЗА Т.ІІІ
3 900,00 лв

 

 

 

ІV.

Възстановяване на канализацията калдъръмената настилка при водостока

КСС /остойностено/

 

Подмяна тръби на канализацията

1 бр. х 1570,00 = 1570,00 лв

 

Възстановяване на калдъръмената настилка при водостока

30 м2 х 85,00 = 2550,00 лв

 

ОБЩО:

4 120,00  лв

 

Предвижда се дейностите по т.ІV  да се извършат  еднократно за целия период на възмездно ползване

ВСИЧКО ЗА Т.ІV
4 120,00 лв

 

 

 

V.

Подмяна дървени парапети и простори

КСС /остойностено/

 

Подмяна дървени ръкохватки

35 л.м. х 8,50 = 297,50 лв

 

Подмяна дървени части на простори и безиросване

18  л.м. х 15,00 = 270,00 лв

 

Ремонт на парапети

22 л.м. х 10,50 = 231,00 лв

 

ОБЩО:

798,50 лв

 

Предвижда се дейностите по т.V  да се извършат  еднократно за целия период на възмездно ползване

ВСИЧКО ЗА Т.V
798,50 лв

 

 

 

VІ.

Извършване на частичен ремонт на покрива на сградите, изкърпване на стени и тавани

КСС /остойностено/

 

Стъргане на стени и тавани

120 м2 х 0,72 = 86,40 лв

 

Варосване стари стени и тавани

120 м2 х 1,56 = 187,20 лв

 

Варова шпакловка по стени и тавани

60 м2 х 1,12 = 67,20 лв

 

Пренареждане, сортиране и подмяна на керемиди

450 м2 х 3,00 = 1350,00 лв

 

Покриване с марсилски керемиди

30 м2 х 48,06 = 1441,80 лв

 

Ремонт на дограма

1 бр. х 600,00 = 600,00 лв

 

ОБЩО:

3 732,60 лв

 

Предвижда се дейностите по т.VІ  да се извършат  двукратно за целия период на възмездно ползване

ВСИЧКО ЗА Т.VІ
7 465,20 лв

 

 

 

VІІ.

Текущо поддържане на сградите

КСС /остойностено/

 

Фугиране каменна зидария с циментов разтвор

120 м2 х 12,83 лв =1539,60лв

 

Варосване стени и тавани

120 м2 х 1,56 = 187,20 лв

 

Пренареждане, сортиране и подмяна на керемиди

450 м2 х 3,00 = 1350,00 лв

 

Покриване с марсилски керемиди

15 м2 х 48,06 = 720,90 лв

 

ОБЩО:

3 797,70 лв

 

Предвижда се дейностите по т.VІІ  да се извършат  четирикратно за целия период на възмездно ползване

ВСИЧКО ЗА Т.VІІ
15 190,80 лв

 

 

 

VІІІ.

Извършване на текущ ремонт на санитарните възли и кухненски блокове на заведения

КСС /остойностено/

 

Демонтаж фаянс и теракот

11 м2 х 16,10 = 177,10 лв

 

Направа настилка теракот

5 м2 х 49,12 = 245,60 лв

 

Направа фаянсова облицовка стени

6 м2 х 50,22 = 301,32 лв

 

Стъргане на стени и тавани

14 м2 х 0,72 = 10,08 лв

 

Латекс стени и тавани

14 м2 х 9,35 = 130,90 лв

 

Доставка и монтаж на моноблок

2 бр. х 242,10 = 484,20 лв

 

Доставка и монтаж на мивки

2 бр. х 94,60 = 189,20 лв

 

Доставка и монтаж на сифони подови

2 бр. х 38,90 = 77,80 лв

 

Доставка и монтаж на смесителни батерии

2 бр. х 66,30 = 132,60 лв

 

Изграждане на вентилационна инсталация

1 бр. х 2500 = 2500,00 лв

 

ОБЩО:

4 248,80 лв

 

Предвижда се дейностите по т.VІІІ  да се извършат  еднократно за целия период на възмездно ползване

ВСИЧКО ЗА Т.VІІІ
4 248,80 лв

 

 

 

ІХ.

Консервация на всички дървени части

КСС /остойностено/

 

Обработване на дървени части с противопаразитна отрова

111 м2 х 2,00 = 222,00 лв

 

ОБЩО:

222,00 лв

 

Предвижда се дейностите по т.ІХ  да се извършат  двукратно за целия период на възмездно ползване

ВСИЧКО ЗА Т.VІ
444,00 лв

 

 

ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

 

50 807,30 лв


Х. Начинът на изпълнение и отчитане на инвестиционната програма е следният:

Изпълнението на дейностите по инвестиционната програма ще се извърши от ползвателя по стопански начин и чрез възлагане.

Отчитането ще се изпълни посредством съставяне и подписване на протоколи образец 19 за извършени от ползватела строително-монтажни и строително-ремонтни работи с участието на представител на Общинска администрация Златоград.

5. Основни задължения на ползвателя:

5.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;

5.2. Да ползва имота в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

5.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

5.4. Да стопанисва и да се грижи,  като  добър   стопанин,  имайки в  предвид  важната  му  функция за цялото  население в общината.

5.5. Да поддържа имота в добро състояние през целия срок на договора за ползване и, след изтичане срока му,  да предостави имота безвъзмездно на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му;

5.6.  Ежегодно да застрахова имота  в полза на община Златоград, за своя сметка.

5.7. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за учредено право на възмездно ползване.

ІІ. Плащанията по разпоредителната сделка са:

1). Режийни разноски - 2% от цената на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград,  в размер на 1 016,15 лв. (хиляда и шестнадесет лева и петнадесет стотинки);

2). Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от цената на право на ползване на имота по т. І, в размер на 1 016,15 лв. (хиляда и шестнадесет лева и петнадесет стотинки);

3). Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за учредяване на възмездно право на ползване, в размер на 50,81 лв. (петдесет лева и осемдесет и една стотинка);

4). Данък добавена стойност върху режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване – 20 %, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в размер на 416,62 лв. (четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и две стотинки);

5). Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 2. Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти – 10,00 лв. (десет лева).

Плащанията да се извършат от спечелилия конкурса участник  в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находяща се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1, в 14-дневен срок от връчването на влязла в сила настоящата Заповед.

ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

ІV. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

V. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса, не се яви в общинска администрация Златоград, да подпише договор за учредяване право на възмездно ползване, внесеният от него депозит се задържа.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития