A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 11 Март 2013  169

извлечение


ЗАПОВЕД


108 /11.03 2013 г.

На основание протокол от 07.03.2013 г. на комисия, назначена със заповед № 38/ 28.01.2013 г. на кмета на община Златоград, с който протокол комисията  констатира, че в обявения срок за приемане на предложения за участие в процедурата: публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа,   кв. 9 по ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), с  акт за частна общинска собственост № 761/16.12.2011 г., открит със Заповед № 38/28.01.2013 г. на кмета на община Златоград, е постъпило едно предложение за участие в конкурса и на основание чл. 78, ал. 1, от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет  Златоград,


НАРЕЖДАМ:


 


            І. Удължавам срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа,   кв. 9 по ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), с  акт за частна общинска собственост № 761/16.12.2011 г., вписан в служба по вписвания в Районен съд Златоград с вх. рег. № 570/22.12.2011 г., том ІІІ-31, дело 396, партида 2708, 2709, 2710, до 17,30 ч. на 25.03.2013 г.

Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерния етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

ІІ. Конкурсът да се проведе на 26.03.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1. 

ІІІ. Депозит за участие в конкурса е в размер на 500,00 лв. (петстотин лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за ползване.

Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1.

Срок за внасяне на депозита - до 17,30 часа на 25.03.2013 г.

ІV. Оглед на обекта – предмет на конкурса, може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

V. Утвърждавам документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за обекта по т. І от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 25.03.2013 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1. Цената на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

VІ. Конкурсните условия, състава на комисията, критериите за допускането, разглеждането  и  оценката на предложенията, определени в Заповед №38/28.01.2013 г. на кмета на община Златоград за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа,   кв. 9 по ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), с  акт за частна общинска собственост № 761/16.12.2011 г., вписан в служба по вписвания в Районен съд Златоград с вх. рег. № 570/22.12.2011 г., том ІІІ-31, дело 396, партида 2708, 2709, 2710, остават непроменени.           

Извлечение от настоящата  Заповед за удължаването срока за подаване на предложения за участие в публично оповестен конкурс се обявява на видно място  в сградата на общинска администрация, чрез местната телевизия, разпространяваща се на територията на общината, публикува се в официалната интернет-страницата на общината и се разгласяват по друг подходящ начин, в 3-дневен срок от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 дневен срок пред Областния управител на област Смолян и пред Административен съд – Смолян  в едномесечен срок от съобщаването за издаването й.

Заповедта да се доведе до знанието на дирекция „Административно - правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”  за сведение, изпълнение и организация на конкурса.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.  


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития